หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

ออสเตรเลีย

ANU College

Australian National University (ANU) เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย และแน่นอนติดอยู่ในกลุ่ม Group of Eight (8 มหาวิทยาลัยท๊อปของประเทศ) ก่อตั้งขึ้นในปี 1946 ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกทั้งในแง่การศึกษา การวิจัยและการเป็นผู้นำทางการศึกษา และถือเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวของประเทศนี้ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลกลางของประเทศ ANU ตั้งอยู่ที่เมือง Canberra ซึ่งเป็นเมืองหลวงของออสเตรเลีย นอกจากการรั้งตำแหน่งอันดับหนึ่งของประเทศในเกือบทุกสาขาวิชาแล้ว ANU ยังอยู่ใน Top 20 ของอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่จัดโดย QS World University Rankings ทั้งมีสาขาวิชาที่ติดอยู่ใน Top 10 ของโลกอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Anthropology (อันดับ 7) Politics and International Studies (อันดับ 8) Archaeology (อันดับ 8) และ Development Studies (อันดับ 8) ANU ขึ้นเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์ผู้สอนจบ PhD ถึง 87% มีตัวเลือกสาขาวิชาเรียนที่ค่อนข้างยืดหยุ่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีสิ่งแวดล้อมด้านที่พักอาศัยที่ดีมีความเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ทั้งยังมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ต่อยอด

เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร Foundation และ Diploma ให้กับนักเรียนที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับป.ตรีที่ ANU โดยหลักสูตรที่เปิดมีดังต่อไปนี้

 1. Foundation Studies เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนระดับป.ตรีที่ ANU ประกอบด้วย 3 โปรแกรมดังนี้
  • Rapid Foundation Studies (37 weeks) เป็นโปรแกรมเรียน 3 เทอม ซึ่งโปรแกรมที่สั้นที่สุดในบรรดาหลักสูตร Foundation ทั้ง 3 หลักสูตร โดยนักเรียนจะเรียนทั้งหมด 18 วิชา เทอมละ 6 วิชา ประกอบด้วยวิชาบังคับ 9 วิชารวมทั้งภาษาอังกฤษและเลขหรือระเบียบวิธีวิจัย (Research skills) และวิชาเลือกอีก 9 วิชา (เช่น Science, Engineering and Computer Science, Business and Economics, Arts, Law, and Social Sciences)
  • Standard Foundation Studies (50 weeks) เป็นโปรแกรมเรียน 4 เทอม รวม 20 วิชา แบ่งเป็นเทอมละ 5 วิชา ประกอบด้วย วิชาบังคับ 12 วิชารวมทั้งภาษาอังกฤษ เลข หรือระเบียบวิธีวิจัย อีก 8 วิชาเป็นวิชาเลือกที่เหมือนกับโปรแกรม 3 เทอม
  • Extended Foundation Studies (58 weeks) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ภาษายังไม่ค่อยแข็งแรง ตัวหลักสูตรจะเริ่มด้วยการเตรียมพื้นภาษาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ โดยในช่วงเวลานี้ นักเรียนจะมีกิจกรรมเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการใช้ในออสเตรเลีย โดยจะมีการพาชมเมือง Sydney หรือ Illawarra ด้วย หลังจากนั้นนักเรียนจะเรียนต่ออีก 5 สัปดาห์เพื่อพัฒนาทางภาษา การทำวิจัย และทักษะการเขียนเชิงวิชาการ โดยจะเรียนทั้งหมด 4 วิชาคือ Foundation English, Maths in Society, The Social Psychology of Leisure และ Australian Landscape หลังจากจบ 4 วิชานี้แล้ว นักเรียนจะเรียนต่อไปอีก 4 เทอมๆละ 5 วิชา รวมทั้งหมด 24 วิชา

  การประเมินการผ่านหลักสูตร
  นักเรียนที่เรียนหลักสูตร Foundation ในแต่ละโปรแกรมจะได้รับการประเมินระหว่างเทอมและตอนสิ้นเทอม โดยมีเกณฑ์การผ่านคือ วิชาภาษาอังกฤษต้องผ่านอย่างน้อย 65% สำหรับทุกสาขาวิชาในป.ตรียกเว้นนิติศาสตร์ที่ผ่าน 85% ขึ้นไป ส่วนวิชาที่เหลือจะคำนวณ GPA จาก 14 วิชาที่นักเรียนทำเกรดได้ดีที่สุด จบแล้วนักเรียจะได้ Certificate of Completion

 2. ANU Express เป็นหลักสูตร Foundation แบบเร่งรัดสำหรับนักเรียนที่เกรดดีและพื้นภาษาอังกฤษดี นักเรียนจะเรียนทั้งหมด 13 สัปดาห์ โดย 2 สัปดาห์แรกจะเป็นเรียนปูพื้น ต่อด้วยอีก 10 สัปดาห์ที่เป็นเนื้อหาหลัก และตามด้วยสัปดาห์สุดท้ายที่จะจบลงผลงานการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
 3. Diploma of Computing เป็นหลักสูตรที่ออกแบบไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในสาขา Bachelor of Information Technology ที่ ANU โดยตัวหลักสูตรจะปูพื้นฐานที่จำเป็นรอบด้านเพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนระดับป.ตรี โดยวิชาที่เปิดสอนจะรวมทั้ง Maths, Information Systems and Computer Science ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะเรียน 2 เทอมๆละ 18 สัปดาห์ โดยนักเรียนต้องเรียนทั้งหมด 48 หน่วยกิต แต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุดจากการใกล้ชิดกับครูผู้สอน เมื่อจบหลักสูตรตามหน่วยกิตที่กำหนด นักเรียนจะได้เข้าเรียนต่อใน Year Two ของ Bachelor of Information Technology โดยมี majors ให้นักเรียนเลือกดังนี้คือ Computational Foundations, Computer Engineering, Human Centric Computing, Information Systems, Information-Intensive Computing, Intelligent Systems, Software Development
 4. Diploma of Liberal Studies เป็นหลักสูตรตั้งต้นสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียน Bachelor of Arts ที่ ANU จบแล้วนักเรียนขึ้นเรียนต่อ Year Two ของตัวป.ตรีได้เลย ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะเรียน 2 เทอมๆละ 18 สัปดาห์ โดยนักเรียนต้องเรียนทั้งหมด 48 หน่วยกิต แต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุดจากการใกล้ชิดกับครูผู้สอน ข้อกำหนดของการจบหลักสูตรนี้ นักเรียนต้องได้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 5.0 (จากคะแนนเต็ม 7.0) และมีวิชาที่ไม่ผ่านไม่เกิน 1 วิชา เมื่อจบตามเกณฑ์แล้ว นักเรียนได้เข้า Year Two ของ Bachelor of Arts โดยสามารถเลือกเรียน majors ดังต่อไปนี้ได้ คือ Anthropology, Criminology, Development Studies, English, History, International Relations, Philosophy, Political Science, Sociology
 5. Diploma of Music เป็นหลักสูตรตั้งต้นสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียน Bachelor of Music ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะเรียน 2 เทอมๆละ 18 สัปดาห์ โดยนักเรียนต้องเรียนทั้งหมด 48 หน่วยกิต แต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุดจากการใกล้ชิดกับครูผู้สอน หากนักเรียนผ่านเกณฑ์คือได้ครบ 48 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 5.0 จาก 7.0 ก็สามารถขึ้น Year Two ของ Bachelor of Music โดยสามารถเลือก majors ได้ดังนี้คือ Performance, Music Technology, Musicology
 6. Diploma of Creative Design เป็นหลักสูตรเพื่อต่อยอดไปเรียน Bachelor of Design ใน College of Arts and Social Sciences ของ ANU ซึ่ง College นี้ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่หนึ่งของออสเตรเลียในสาขาวิชานี้ ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะเรียน 2 เทอมๆละ 18 สัปดาห์ โดยนักเรียนต้องเรียนทั้งหมด 48 หน่วยกิต แต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน
 7. Diploma of Science เป็นหลักสูตรเพื่อต่อยอดไปเรียน Bachelor of Science นักเรียนจะเรียน 2 เทอมๆละ 18 สัปดาห์ โดยนักเรียนต้องเรียนทั้งหมด 48 หน่วยกิต แต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน

เกณฑ์การรับเข้า

Course

Duration

Intake

English Requirement

Academic Requirement

Pathway to

Foundation Studies Extended

58 weeks

May/Nov

5.5 overall with minimum 5.0 in each band

Matayom 5 GPA 2.2 in academic subjects

Year One of
A Bachelor

Foundation Studies Standard

50 weeks

Jan/Jul

6.0 overall with minimum 5.5 in each band

Matayom 5 GPA 2.5 in academic subjects

Year One of a Bachelor

Foundation Studies Rapid

37 weeks

Apr/Oct

6.0 overall with minimum 5.5 in each band

Matayom 5 GPA 2.5 in academic subjects

Year One of a Bachelor

ANU Express

13 weeks

Apr/Sep

6.5 overall with minimum 6.0 in each band

 

Year One of a Bachelor

Diploma of Computing

46 weeks

Feb/Jul

6.0 overall with minimum 5.5 in each band

Matayom 6 with GPA 2.8

Year Two
Bachelor of Information Technology

Diploma of Liberal Studies

46 weeks

Feb/Jul

6.0 overall with minimum 5.5 in each band

Matayom 6 with GPA 2.8

Year Two
Bachelor of Arts

Diploma of Music

46 weeks

Feb/Jul

6.0 overall with minimum 5.5 in each band

Matayom 6 with GPA 2.8

Year Two
Bachelor of Music

Diploma of Creative Design

46 weeks

Feb/Jul

6.0 overall with minimum 5.5 in each band

Matayom 6 with GPA 2.8

Year Two
Bachelor of Design

Diploma of Science

46 weeks

Feb/Jul

6.0 overall with minimum 5.5 in each band

Matayom 6 with GPA 2.8

Year Two
Bachelor of Science

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Queen Margaret College

อ่านต่อ

Tauranga Girls’ College

อ่านต่อ

Brunel University London

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept