FEEDBACK - Hearts & Minds International Education

FEEDBACK

AUSTRALIA

วีร์สุดา วงศ์พงษ์กมล (ไบรท์)

หลักสูตร: General English

สถาบัน: EC Melbourne

ปีที่เข้าเรียน: 2019

อภิสิทธิ์ พันธ์รัศมี (แทน)

หลักสูตร: General English

สถาบัน: Inforum Education, Gold Coast

ปีที่เข้าเรียน: 2018

เบญจมาศ พิทักษ์นิติ (กิ๊ฟ)

หลักสูตร: Intensive General English

สถาบัน: BROWNS English Language School, Brisbane

ปีที่เข้าเรียน: 2018

นันทิยา อำนวยชัยวิวัฒน์ (เจิน)

หลักสูตร: Intensive English

สถาบัน: Kaplan International, Adelaide

ปีที่เข้าเรียน: 2019

พิชชาภา นันทเศรษฐ์ (ฟ้า)

หลักสูตร: General English

สถาบัน: Impact English College, Brisbane

ปีที่เข้าเรียน: 2019

 

กัญญารัตน์ ศักดิ์บูรณพงษา (แพรว)

หลักสูตร: General English

สถาบัน: TAFE Queensland International, Brisbane

ปีที่เข้าเรียน: 2019

อติญา ประพฤทธิกุล (จินจิน)

หลักสูตร: General English

สถาบัน: UWA CELT, Perth

ปีที่เข้าเรียน: 2019

นิชาพัฒน์ เลิศวิวัฒน์ธาดา (น้ำ)

หลักสูตร: General English และ Certificate IV of Screen and Media

สถาบัน: Holmesglen Institute of TAFE

ปีที่เข้าเรียน: 2017

บุญยนุช ลิ่มถาวรศิริพงศ์ (ใหม่)

หลักสูตร: General English

สถาบัน: Shafston International College, Brisbane

ปีที่เข้าเรียน: 2017

 

 

สุชาดา เจริญเผ่าทองสุข (กวาง)

หลักสูตร: English Language Program

สถาบัน: SITEC, Sydney TAFE English Centre

ปีที่เข้าเรียน: 2017

 

ธิดา ช้างมูล (อ้อ)

หลักสูตร: Intensive English

สถาบัน: Kaplan International, Adelaide

ปีที่เข้าเรียน: 2016

ปุณยภา ศิริรัตน์อัสดร (น้ำมน)

หลักสูตร: Short-term Immersion Program

สถาบัน: Swan Valley Anglican Community School

ปีที่เข้าเรียน: 2019

ศวิตา ศิวรักษ์ (กู๊ด)

หลักสูตร: Master of Data Analytics

สถาบัน: Queensland University of Technology, Brisbane

ปีที่เข้าเรียน: ระยะเวลา 2 ปี เริ่มเรียนปี 2020

โจนี่เซียนซิง หว่อง (โจนี่)

หลักสูตร: Certificate III In Patisserie

สถาบัน: TAFE Brisbane

ปีที่เข้าเรียน: ระยะเวลา 1 ปี (Jan-Dec 2019)