ข้อมูล AU - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล AU - Education System

ออสเตรเลีย

Education System

ระบบการศึกษาและคุณวุฒิ

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียจะมีกรอบคุณวุฒิการศึกษาที่เรียกว่า Australia Qualification Framework (AQF) เป็นตัวกำหนดเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับหนึ่งที่สูงกว่า หรือจากสถาบันหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่งได้ ซึ่งเป็นการรับรองคุณวุฒิในระดับนานาชาติ ทำให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกแนวทางซึ่งถือได้ว่ามีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการวางแผนการศึกษาในอนาคต

Australia Qualification Framework (AQF)

Education System.jpg (27 KB)

การศึกษาระดับโรงเรียน

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (Primary and Secondary Education)

การศึกษาในโรงเรียนจะใช้เวลาทั้งหมด 13 ปี ตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการศึกษาภาคบังคับจนอายุ16 ปี ประเภทของโรงเรียนที่มีในออสเตรเลีย รวมถึงโรงเรียนของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนกับแผนกการศึกษาของรัฐหรือเขต และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและการขึ้นทะเบียนครู

การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้นที่บังคับอยูในกรอบคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้โดยเริ่มตั้งแต่ Year 10-12 หรือเทียบเท่าชั้น ม.4 –ม.6 ของไทย ผลการเรียนในYear 11 และ 12 จะมีความสำคัญอย่างมากในการเลือกเรียนสาขาที่ต้องการในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะใช้คะแนนเฉลี่ยจากการสอบปลายภาคนี้เป็นตัววัดผล โดยกำหนดจากคณะกรรมการการศึกษากลางของรัฐและคะแนนประเมินผลการเรียนจากโรงเรียน 

 • หลักสูตรปรับพื้นฐาน (Foundation Studies)

เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาต่างชาติก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีในประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ากับชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาเรียนตั้งแต่6 เดือน จนถึง 1ปี โดยเกณฑ์การรับเข้าเรียนนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน โดยอาจรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.5 ที่มีเกรดเฉลี่ยดีเยี่ยม หรือประมาณ 3.00 ขึ้นไป หรือจบมัธยมศึกษาปีที่6 และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 เข้าเรียนได้ สำหรับนักศึกษาไทยที่จบชั้นปีที่1 ในระดับปริญญาตรีแล้ว สามารถสมัครเข้าเรียนปี1 ในสาขาที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานนี้

การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Vocational Education and Training) 

สถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรมหรือวิทยาลัย ดำเนินการสอนในหลากหลายหลักสูตรและสาขาในคุณวุฒิระดับต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสถานประกอบการและตลาดแรงงาน หลักสูตรอาชีวศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี คุณวุฒิที่ได้รับสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะตัวหรือเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชนต่างๆ หลักสูตรที่เปิดสอนโดยสถาบันของรัฐบาล เรียกว่า วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education – TAFE) และในวิทยาลัยเอกชนซึ่งตั้งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของออสเตรเลีย หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนมีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนไปจนถึง 2.5 ปี สาขาที่เปิดสอนได้แก่Business, Computing and Information Technology การออกแบบและการก่อสร้าง มัลติมีเดียVisual Arts, Animation, Fashion and Textile, Hospitality, Tourism, Event Management เป็นต้น หลักสูตรส่วนใหญ่จะสามารถศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได้เพื่อเอื้อต่อนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อ

หลักสูตรในระดับนี้ได้แก่

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ 1-4 (Certificate I-IV) เป็นหลักสูตรวิชาชีพขั้นพื้นฐาน เน้นความรู้และทักษะการปฏิบัติงานจริง ระยะเวลาหลักสูตรเริ่มตั้งแต่ 3 เดือน, 6 เดือน จนถึง 1 ปี ในระดับประกาศนียบัตร 4 จะเน้นเจาะลึกเนื้อหาและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง

อนุปริญญาตรี (Diploma)หลักสูตรที่วางพื้นฐานนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานและภาคอุสาหกรรมใช้เวลาเรียน 1-2 ปี บางหลักสูตรจะมีโปรแกรมการฝึกงาน (Internship/Industry Placement) รวมอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วย รายวิชาที่เรียนในระดับนี้จะสามารถเทียบโอนเพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีปี 2 ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ อนุปริญญาตรีขั้นสูง (Advanced Diploma)หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทักษะหรือความรู้ที่สูงขึ้นใช้เวลาเรียน 1.5-2.5 ปี และก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้เช่นกัน

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 43 แห่ง (มหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย40แห่ง มหาวิทยาลัยนานาชาติ2แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนแบบพิเศษอีก1แห่ง)  โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก บางมหาวิทยาลัยก็เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ประกาศนียบัตรและอนุปริญญาอีกด้วย สาขาที่เปิดสอนครอบคลุมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ บริหารธุกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปศาตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น ระดับการเรียนในระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่าจะเรียกว่าUndergraduate และระดับปริญญาโทขึ้นไปจะเรียกว่าPostgraduate

 • หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor Degree)

การเรียนในระดับปริญญาตรีในประเทศออสเตรเลียจะใช้เวลาเรียน 3-6 ปี (Full-time) ขึนอยู่กับสาขาวิชา โดยการเรียนจะต้องเรียนวิชาบังคับจำนวน และวิชาเลือกตามความสนใจ และสามารถเลือกเรียนเป็นหลักสูตรปริญญาตรี แบบ2 สาขาวิชาก็ได้ (Double Degree)

 • หลักสูตรปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor with Honours) เป็นหลักสูตรต่อยอดจากหลักสูตรปริญญาตรีทั่วไป ซึ่งใช้เวลาเรียน 4 ปี รูปแบบของการเรียนจะประกอบไปด้วยทั้งภาคบรรยาย และภาควิทยานิพนธ์ ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาตรีเกียรตินิยมนี้จะได้รับการรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาโท และสามารถใช้คุณวุฒินี้เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีวุฒิปริญญาโท

 

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate)

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา (Graduate Certificate) เป็นหลักสูตรระยะสั้นประมาณ 6 เดือนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี เพื่อเสริมความรู้เฉพาะด้านที่สนใจ เปิดสอนในหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน หรือกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางมหาวิทยาลัยอาจทำการตอบรับให้เรียนในหลักสูตรนี้เพื่อปรับพื้นฐานและประเมินผลการเรียนก่อน
 • อนุปริญญาโท (Graduate Diploma) เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี สำหรับผู้ที่จบปริญญตรีและต้องการหาความรู้เพิ่มเติม ในหลายมหาวิทยาลัยหลักสูตรอนุปริญญาโทนี้จะเป็นหลักสูตรปีแรกของปริญญาโท หากนักศึกษสามารถเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาทำได้
 • หลักสูตรปริญญาโท (Master Degree) การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของประเทศออสเตรเลีย เป็นหลักสูตร 1-2 ปีขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกเรียน รูปแบบการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น3 แบบ คือ
  • Master by Coursework เป็นหลักสูตรที่นักเรียนไทยส่วนใหญ่เลือกเรียน เป็นเรียนแบบบรรยาย การเข้ากลุ่ม และการทำรายงาน
  • Master by Research เป็นการเรียนแบบการทำวิจัย
  • Master of Philosophy (Coursework and Research) เป็นการเรียนผสมระหว่างการบรรยาย และการทำงานวิจัย เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อต่อในระดับปริญญาเอก
 • หลักสูตรปริญญาเอก ( Doctoral Degree/PhD) เป็นหลักสูตรแบบทำงานวิจัยค้นคว้า ระยะเวลา 3-5 ปี ผู้ที่จะเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกนี้จะต้องมีพื้นฐานการทำวิจัยในระดับปริญญาโทมาก่อน และในส่วนการสมัครเข้าเรียน นักศึกษาจะต้องนำเสนอหัวข้องานวิจัย (Concept Proposal ) เพื่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจะทำการสมัครเรียนต่อไป

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ

เกณฑ์การรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน แต่โดยปกติแล้วจะพิจารณาจากคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

 • ผลการเรียนล่าสุด (GPA)
 • คะแนนภาษาอังกฤษ (IELTS/TOEFL/CET) และคะแนนอื่นๆ เช่นGMAT /GRE
 • ผลงาน Portfolio สำหรับสาขาด้านศิลปะ การออกแบบ (Arts and Design/Multimedia or Animation)
 • ประสบการณ์ทำงาน สำหรับบางหลักสูตร เช่น Executive MBA
 • หัวข้องานวิจัย (Concept Proposal) สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก

ระดับการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

คะแนนภาษาอังกฤษ

ภาคการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สามารถเข้าเรียนได้ทุกระดับ

อายุขั้นต่ำ 18 ปี (สำหรับมหาวิทยาลัยหรือวิยาลัยบางแห่ง)

ไม่จำเป็นต้องมีคะนนภาษาอังกฤษ ยกเว้น หลักสุตรภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ (IELTS Preparation) หรือ ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English)

สถาบันภาษาทั่วไปของเอกชน เปิดทุกวันจันทร์

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ส่วนใหญ่เปิดเรียนเดือนละ 1 ครั้ง

ระดับมัธยมศึกษา

เกณฑ์อายุและผลการเรียน

ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือคะแนน IELTS 4-4.5

4 ภาคการศึกษา

มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม

ระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 หรือ ม.6หรือเทียบเท่าYear 11 หรือYear 12

คะแนน IELTS 5.5-6.0 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

สถาบันทั่วไปของเอกชน เปิดทุกเดือน

มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย เปิดเดือน กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม

ระดับปริญญาตรี

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6หรือเทียบเท่าYear 12ด้วยผลการเรียนดี หรือปริญญาตรีปี1

คะแนน IELTS 6.0-7.0 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย เปิดเดือน กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม

สถาบันเอกชน เปิดทุกเดือน

ระดับปริญญาโท

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือ ประสบการณ์ทำงาน ผลงาน (Portfolio)

คะแนน IELTS 6.5-8.0 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

และ GMAT สำหรับหลักสูตรMBA

กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม

ระดับปริญญาเอก

จบการศึกษาระดับปริญญาโทแบบวิจัย และประสบการณ์ทำงาน

คะแนน IELTS 7.0-8.0 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

เข้าเรียนได้ตลอดปี

 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนภาษาอังกฤษ

English Language Tests for St​​udent Visas

Test

Test Score Band

IELTS

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

TOEFL iBT

31

32

35

46

60

79

94

102

110

115

118

PTE Academic

29

30

36

42

50

58

65

73

79

83

86

Cambridge English:Advanced (CAE)

32

36

41

47

52

58

67

74

80

87

93

TOEFL PBT

433

450

500

527

550

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

 

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมนิวซีแลนด์

อ่านต่อ

COMPANY PROFILE

อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ)
อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept