ข้อมูล AU - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล AU - Visa

ออสเตรเลีย

Visa

สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศออสเตรเลีย โดยวีซ่าสำหรับการไปศึกษาต่อมี 2 ประเภทขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน

1. วีซ่านักเรียน (Student Visa – Subclass 500)

วีซ่านักเรียนใช้สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยสามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนได้ตามระยะเวลาที่ลงเรียน แต่ได้สูงสุดเป็นระยะเวลา 5 ปี นักเรียนที่มีสิทธิยื่นขอวีซ่านักเรียนต้องมีอายุ 6 ปีขึ้นไป สามารถยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางได้ 3 เดือนล่วงหน้า โดยใช้เวลาพิจารณาภายใน 15 - 76 วัน อ้างอิงตาม  Processing times for student visa (updated: July 2019) เพราะฉะนั้นนักเรียนที่วางแผนไปเรียนที่ออสเตรเลียในช่วงนี้ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

ระยะเวลาวีซ่า

ระยะเวลาหลักสูตร (คอร์ส) ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ
ลงเรียนมากกว่า 10 เดือนขึ้นไป และคอร์สเรียนจบในช่วงสิ้นสุดปีการศึกษาของออสเตรเลีย (เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม) ได้วีซ่าจนถึงวันที่ 15 มีนาคม ของปีถัดไปหลังจบคอร์สเรียน
ลงเรียนมากกว่า 10 เดือนขึ้นไป และคอร์สเรียนจบ ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนตุลาคม ได้วีซ่าอีก 2 เดือนหลังจบคอร์สเรียน
ลงเรียนน้อยกว่า 10 เดือน ได้วีซ่าอีก 1 เดือนหลังจบคอร์สเรียน

2. วีซ่านักท่องเที่ยว (Visitor Visa – Subclass 600)

วีซ่านักท่องเที่ยวใช้สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้น ระยะเวลาต่ำกว่า 12 สัปดาห์ และสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการไปส่งหรือไปเยี่ยมบุตรหลานสามารถยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางได้ 3 เดือนล่วงหน้า โดยใช้เวลาพิจารณาภายใน 18 - 24 วัน (updated: July 2019) อ้างอิงตาม  Processing times for visitor visa เพราะฉะนั้นนักเรียนหรือผู้ปกครองที่วางแผนไปออสเตรเลียในช่วงนี้ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม processing time: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times#

การตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Collection)

หลังจากการยื่นใบสมัครขอวีซ่านักเรียน หรือวีซ่านักท่องเที่ยวออนไลน์เรียบร้อยแล้ว นักเรียน/ผู้ปกครอง ต้องไปให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนเอง โดยจะมีการถ่ายภาพใบหน้า และพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่า โดยสามารถตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ได้ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (VFS Australia) ที่กรุงเทพ หรือเชียงใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรุงเทพ

เชียงใหม่

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28

สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100   

ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์*

*ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว

ต.สุเทพ - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ระหว่างเวลา 08.30-14.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*

*ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เว็บไซต์ http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/

นักเรียนที่สมัครเรียนกับทาง Hearts & Minds พี่ๆเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการยื่นวีซ่าให้กับน้องๆ โดยจะชี้แจงรายละเอียดเอกสารการยื่นวีซ่าและขั้นตอนการยื่นให้กับน้องๆ ทุกคนหลังจากทำเรื่องสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

การทำงานเมื่อไปเรียนที่นิวซีแลนด์

อ่านต่อ

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมนิวซีแลนด์

อ่านต่อ

Living in Australia

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept