COURSE - Hearts & Minds International Education

COURSE

NEW ZEALAND

Universal College of Learning

UCOL หรือ Universal College of Learning เป็นสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1902 เพื่อสร้างทักษะที่ตอบสองความต้องการจากภาคธุรกิจในนิวซีแลนด์

UCOL
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยร่วมพันธมิตรกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรต่อไป

มีหลักสูตรที่โดดเด่นและน่าสนใจเช่น Applied Engineering and Trade, Health and Sciences, Humanities, Business และหลักสูตรภาษาอังกฤษ NZCEL ซึ่งทาง UCOL เองสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ทันสมัย เน้นเชื่อมความสัมพันธ์ในทางปฏิบัติในการเรียน เพื่อสร้างความแตกต่างเมื่อจบการเรียนจากที่ UCOL

UCOL
มีหลักสูตรที่โดดเด่นและน่าสนใจเช่น Applied Engineering and Trade, Health and Sciences, Humanities, Business และหลักสูตรภาษาอังกฤษ NZCEL ซึ่งทาง UCOL เองสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ทันสมัย เน้นเชื่อมความสัมพันธ์ในทางปฏิบัติในการเรียน เพื่อสร้างความแตกต่างเมื่อจบการเรียนจากที่ UCOL

UCOL มีวิทยาเขตตั้งอยู่ทางตอนกลางของนิวซีแลนด์ที่เมือง Palmerston North (Manawatu) , Whanganui, Wairarapa และ Levin (Horowhenua) )นักเรียนต่างชาติเลือกเรียนที่วิทยาเขต Palmerston North และ Whanganui ซึ่งมีทางเลือกในการเรียนภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาที่น่าสนใจ

  • Creative
  • Information Technology
  • Business
  • Chef Training & Hospitality
  • Engineering
  • Exercise & Sport Science

วิดิโอสถาบัน

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Manukau Institute of Technology (MIT)

อ่านต่อ

The Bournemouth School of English

อ่านต่อ

Queenstown Resort College

อ่านต่อ