FEEDBACK - Hearts & Minds International Education

FEEDBACK

UNITED KINGDOM

กรรวี เที่ยงธีระธรรม (มิ้ง)

หลักสูตร: General English

สถาบัน: Canterbury Christ Church University, Canterbury

ปีที่เข้าเรียน: 2019

ภูวน สวัสดิ์วนิช (บูม)

หลักสูตร: General English

สถาบัน: British Studies Centre (BSC), Manchester

ปีที่เข้าเรียน: 2019

กษมา กรวุฒิวิวัฒน์ (กาย)

หลักสูตร: General English

สถาบัน: Wimbledon School of English, London

ปีที่เข้าเรียน: 2019

ชัชวรรณ์ วิเศษพานิช (ทีจี)

หลักสูตร: Intensive Academic Course

สถาบัน: Mill Hill Summer School, London

ปีที่เข้าเรียน: 2019

ปิยาพัชร ชินเศรษฐวงศ์ (เจเจ)

หลักสูตร: A-Level

สถาบัน: โรงเรียน Myddelton College ประเทศเวลส์ (สหราชอาณาจักร) 

ปีที่เข้าเรียน: เรียน 2 ปี (Sep 2018 – Jul 2020)