ข้อมูล CA - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล CA - High School in Canada

แคนาดา

High School in Canada

แคนาดาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก โดยเฉพาะการศึกษาในระดับมัธยมนั้น แคนาดาเป็นที่รู้จักของผู้ปกครองทั่วโลกที่นิยมส่งลูกไปเรียนมัธยมที่นี่ เนื่องจาก คุณภาพระดับสูงของหลักสูตรที่สอน การเอาใจใส่ดูแลของโรงเรียนและครูผู้สอน ตลอดจนโฮมสเตย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลนักเรียนที่ใกล้ชิด นอกจากนี้ แคนาดายังเป็นประเทศที่ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมเป็นมิตรและเหมาะสมกับนักเรียนวัยเยาว์จากทั่วโลกอีกด้วย

เทอมการศึกษา (1 ปีการศึกษา = 10 เดือน)

เทอม 1: กันยายน-มกราคม (5 เดือน)

เทอม 2: กุมภาพันธ์-มิถุนายน (5 เดือน)

เปรียบเทียบระบบการศึกษาไทยและแคนาดา

การศึกษาไทย-แคนาดา.jpg (280 KB)

เกณฑ์การรับเข้า

นักเรียนต่างชาติสามารถมาเข้าเรียนที่โรงเรียนในแคนาดาได้ตั้งแต่อายุ 5-17 ปี โดยสามารถเข้าเรียนในระดับประถมและมัธยมตามอายุและชั้นปีที่จบมาจากเมืองไทย สำหรับการดูอายุนั้นจะดูจากอายุนักเรียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ตามเกณฑ์ดังนี้

ชั้น

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ผู้ใหญ่

อายุ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18+

 นอกจากนี้ หากนักเรียนมีต่ำกว่า 13 ปี นักเรียนต้องอยู่กับพ่อหรือแม่หรือญาติทางสายเลือดเท่านั้น 

จำนวนนักเรียนต่างชาติ

โดยภาพรวมแล้ว จำนวนนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนที่แคนาดาจะมีจำนวนไม่มากคือ ประมาณ 1-3% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐ) โดยมาจากหลากหลายชาติเช่น ออสเตรีย บราซิล เยอรมัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี เม็กซิโก สิงคโปร์ สโลวาเกีย สเปน ไต้หวัน ไทย ตุรกี เวียดนาม และอเมริกา 

หลักสูตรที่เปิดสอน (ตัวอย่างจากของรัฐ British Columbia)

 • ระดับมัธยมศึกษา Grades 8-12 (อายุ 13 ปีขึ้นไป)
 • ระดับประถม Grades 1-7 (อายุ 5-12 ปี)
 • ขนาดชั้นเรียน: นักเรียนจำนวน 20-30 คน
 • ขนาดโรงเรียน: 400-2000 คน
 • สัดส่วนนักเรียนต่อคุณครู: นักเรียน 20-30 คนต่อคุณครู 1 คน
 • ปีการศึกษา: กันยายน-มิถุนายนปีถัดไป
 • การศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย: นักเรียนที่จบการศึกษาใน Grade 12 

(หรือ Grade 11)สำหรับรัฐ Quebec สามารถสมัครเรียนต่อในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สูงกว่าระดับมัธยมได้ผลการเรียน

สำหรับผลการเรียนในแต่ละปีของประเทศแคนาดา จะใช้ระบบเกรดคล้ายกับระบบการเรียนที่ไทย ดังนี้

%

Grade

Rating

86-100

A

Excellent

73-85

B

Very Good

67-72

C+

Good

60-66

C

Satisfactory

50-59

C-

Weak

0-49

I or F

Incomplete or Fail

Work Habits

N

Needs Improvement

S

Satisfactory

G

Good

ตัวอย่างตารางเรียน

Monday-Friday

8.40-9.55 am

Period 1

9.55-10.10 am

Break

10.10-11.30 am

Period 2

11.30-12.25 pm

Lunch

12.25-13.45 pm

Period 3

13.45-13.55 pm

Break

13.55-15.03 pm

Period 4

ตัวอย่างการสลับหมุนเวียนตารางเรียน

Rotation 1

Rotation 2

Rotation 3

Rotation 4

1-1

2-1

1-3

2-3

1-2

2-2

1-4

2-4

1-2

2-2

1-4

2-4

1-1

2-1

1-3

2-3

1-3

2-3

1-1

2-1

1-4

2-4

1-2

2-2

1-4

2-4

1-2

2-2

1-3

2-3

1-1

2-1


Elective Course 

นักเรียนที่ไปเรียนที่ประเทศแคนาดา สามารถที่จะเลือกเรียนวิชาเลือก (Elective Course) ได้ โดยขึ้นอยู่กับในแต่ละชั้นปีว่าจะสามารถเลือกเรียนได้กี่วิชาควบคู่ไปกับวิชาภาคบังคับของทางโรงเรียน

ตัวอย่างรายวิชาเลือกของกลุ่มโรงเรียน Vancouver School Board ในเมือง Vancouver ของรัฐ British Columbia

 • Arts (General)
 • Ceramics/Sculpture
 • Drawing and Painting
 • Graphics, Animation (ต้องมีระดับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ถึงเกณฑ์)
 • Film and Video Production
 • Photography
 • Dance
 • Acting
 • Stagecraft (set design)
 • Beginner Band
 • Band
 • Strings
 • Guitar (มีเฉพาะบางโรงเรียนเท่านั้น)
 • Choir (singing)
 • Music Composition
 • Physical Education
 • Business Management/Marketing (ต้องมีระดับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ถึงเกณฑ์)
 • Business Computer Applications
 • Accounting
 • Information Technology (computers)
 • Keyboarding
 • Foods (cooking)
 • Textiles (sewing)
 • Fashion Design
 • Jewelry Making
 • Woodworking
 • Drafting
 • Electronics
 • French
 • Spanish
 • Japanese
 • Francais Langue (Immersion) (ต้องมีระดับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ถึงเกณฑ์)
 • Mandarinข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept