ข้อมูล CA - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล CA - Student Visa and Study Permit

แคนาดา

Student Visa and Study Permit

สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือน (แนะนำให้ลงเรียนมากกว่า 26 สัปดาห์) ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน (Student visa) หรือเรียกว่าวีซ่าชั่วคราว (Temporary Resident Visa) เพื่อเข้าประเทศแคนาดา โดยเมื่อนักเรียนยื่นขอวีซ่านักเรียนและได้รับอนุมัติวีซ่าแล้ว จะมีสติกเกอร์วีซ่านักเรียนนี้ติดอยู่ที่หน้าหนังสือเดินทาง (passport) ซึ่งวีซ่านักเรียนจะใช้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศแคนาดาเท่านั้น ส่วนการที่นักเรียนจะเรียนและอยู่ที่ประเทศแคนาดาได้นั้น นักเรียนต้องมีใบอนุญาตเรียนหรือที่เรียกว่า Study Permit

 

Study Permit คืออะไร?

เอกสาร Study Permit คือเอกสารที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนาดา (Canada Border Services Agency) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ให้นักเรียนอยู่ในประเทศแคนาดาเพื่อศึกษาในระดับต่างๆ เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศแคนาดา (Designated Learning Institution หรือ DLI) โดยก่อนที่จะสมัคร Study Permit นักเรียนต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับการเข้าเรียน (Letter of Acceptance) จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจาก DLI ก่อน

โดยปกติแล้ว Study Permit จะออกให้ครอบคลุมกับระยะเวลาของหลักสูตรที่เรียน และบวกเพิ่มไปอีก 90 วัน (90 วันนี้สำหรับให้นักเรียนเตรียมตัวออกจากประเทศแคนาดา หรือเพื่อต่อ/ขยายเวลา Study Permit)

Study Permit เป็นเอกสารที่สำคัญมาก แนะนำให้นักเรียนพกเอกสาร Study Permit ติดตัวด้วยทุกครั้งเวลาเข้า/ออก ประเทศแคนาดา

 

นักเรียนจะได้ Study Permit เมื่อไหร่?

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว นักเรียนจะได้รับจดหมายแนะนำ (Letter of Introduction) พร้อมๆ กับวีซ่า ซึ่งจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่แจ้งว่าเราได้รับอนุมัติ Study Permit จากเจ้าหน้าที่วีซ่าแล้ว ซึ่งเอกสารนี้จะไม่ใช่ Study Permit นักเรียนจะต้องพกเอกสารฉบับนี้ติดตัวตอนเดินทางเข้าประเทศแคนาดาด้วย

เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ประเทศแคนาดาแล้ว นักเรียนจะได้รับการตรวจสอบและรับรองเอกสารจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดา (Canada Border Services Agency) โดยนักเรียนต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้กับเจ้าหน้าที่

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
 2. จดหมายแนะนำจากเจ้าหน้าที่วีซ่า (Letter of Introduction from the Visa Office)
 3. จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษา (Letter of Acceptance)
 4. หลักฐานทางการเงิน** เพื่อแสดงว่าเรามีเงินเพียงพอสำหรับการอยู่ที่ประเทศแคนาดา
 5. วีซ่านักเรียน (Student Visa) หรือวีซ่าพำนักชั่วคราว (Temporary Resident Visa)

 

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสาร Study Permit ให้กับนักเรียน

 

** หลักฐานทางการเงิน

เอกสารที่สามารถใช้เพื่อประกอบหลักฐานการเงิน มีดังต่อไปนี้ (อาจจะเตรียมเป็นบางข้อ หรือให้ ได้มากที่สุด)

 • Bank Statement ของนักเรียน (ในกรณีที่ทำงานแล้ว) โดยดูรายการย้อนหลัง 4 เดือน
 • Bank Statement ของผู้ปกครอง (ในกรณีที่ให้ผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน) โดยดูรายการย้อนหลัง 4 เดือน และเอกสารรับรองฐานะการเงิน (Bank Letter) ของผู้ปกครอง ที่มีระบุชื่อและนามสกุลของผู้ที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน (ชื่อและนามสกุลของนักเรียน) ด้วย
 • ใบเสร็จการจ่ายเงินค่าเรียนและค่าที่พักในแคนาดา
 • ตั๋วแลกเงิน (Bank draft) ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสกุลดอลลาร์แคนาดา (ถ้ามี)
 • เงินสดสกุลดอลลาร์แคนาดาที่นักเรียนแลกไปจากประเทศไทย
 • หากนักเรียนมีบัตรแลกเงินต่างประเทศต่างๆ เช่น บัตร Travel Card หรือบัตร Planet SCB เป็นต้น สามารถแคปหน้าจอจากแอพพลิเคชั่นเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้แลกเงินสกุลดอลลาร์แคนาดาไว้แล้ว หรือจะปริ้นออกมาเป็นเอกสารก็ได้ (ถ้ามี)

 

การตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Collection)

หลังจากการยื่นใบสมัครขอวีซ่านักเรียนหรือท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว นักเรียนต้องไปให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนเอง โดยจะมีการถ่ายภาพใบหน้า และพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่า โดยสามารถตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ได้ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศแคนาดา (Canada Visa Application Centre หรือ VAC) ที่กรุงเทพ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศแคนาดา (Canada Visa Application Centre – Bangkok Office)

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28

สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วันทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์        เวลา: 09:00 – 17:00 น.

เว็บไซต์: https://visa.vfsglobal.com/tha/th/can/

 

หมายเหตุ

 

นักเรียนที่สมัครเรียนกับทาง Hearts & Minds พี่ๆ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการยื่นวีซ่าให้กับน้องๆ โดยจะชี้แจงรายละเอียดเอกสารการยื่นวีซ่าและขั้นตอนการยื่นให้กับน้องๆ ทุกคนอย่างละเอียดหลังจากทำเรื่องสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะ ☺

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Plan your budget

อ่านต่อ

ความเป็นมาของ Hearts & Minds

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept