ข้อมูล CA - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล CA - Student Visa and Study Permit

แคนาดา

Student Visa and Study Permit

สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือน (แนะนำให้ลงเรียนมากกว่า 26 สัปดาห์) ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน (Student visa) หรือเรียกว่าวีซ่าชั่วคราว (Temporary Resident Visa) เพื่อเข้าประเทศแคนาดา โดยเมื่อนักเรียนยื่นขอวีซ่านักเรียนและได้รับอนุมัติวีซ่าแล้ว จะมีสติกเกอร์วีซ่านักเรียนนี้ติดอยู่ที่หน้าหนังสือเดินทาง (passport) ซึ่งวีซ่านักเรียนจะใช้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศแคนาดาเท่านั้น ส่วนการที่นักเรียนจะเรียนและอยู่ที่ประเทศแคนาดาได้นั้น นักเรียนต้องมีใบอนุญาตเรียนหรือที่เรียกว่า Study Permit

 

Study Permit คืออะไร?

เอกสาร Study Permit คือเอกสารที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนาดา (Canada Border Services Agency) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ให้นักเรียนอยู่ในประเทศแคนาดาเพื่อศึกษาในระดับต่างๆ เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศแคนาดา (Designated Learning Institution หรือ DLI) โดยก่อนที่จะสมัคร Study Permit นักเรียนต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับการเข้าเรียน (Letter of Acceptance) จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจาก DLI ก่อน

โดยปกติแล้ว Study Permit จะออกให้ครอบคลุมกับระยะเวลาของหลักสูตรที่เรียน และบวกเพิ่มไปอีก 90 วัน (90 วันนี้สำหรับให้นักเรียนเตรียมตัวออกจากประเทศแคนาดา หรือเพื่อต่อ/ขยายเวลา Study Permit)

Study Permit เป็นเอกสารที่สำคัญมาก แนะนำให้นักเรียนพกเอกสาร Study Permit ติดตัวด้วยทุกครั้งเวลาเข้า/ออก ประเทศแคนาดา

 

นักเรียนจะได้ Study Permit เมื่อไหร่?

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว นักเรียนจะได้รับจดหมายแนะนำ (Letter of Introduction) พร้อมๆ กับวีซ่า ซึ่งจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่แจ้งว่าเราได้รับอนุมัติ Study Permit จากเจ้าหน้าที่วีซ่าแล้ว ซึ่งเอกสารนี้จะไม่ใช่ Study Permit นักเรียนจะต้องพกเอกสารฉบับนี้ติดตัวตอนเดินทางเข้าประเทศแคนาดาด้วย

เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ประเทศแคนาดาแล้ว นักเรียนจะได้รับการตรวจสอบและรับรองเอกสารจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดา (Canada Border Services Agency) โดยนักเรียนต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้กับเจ้าหน้าที่

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
 2. จดหมายแนะนำจากเจ้าหน้าที่วีซ่า (Letter of Introduction from the Visa Office)
 3. จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษา (Letter of Acceptance)
 4. หลักฐานทางการเงิน** เพื่อแสดงว่าเรามีเงินเพียงพอสำหรับการอยู่ที่ประเทศแคนาดา
 5. วีซ่านักเรียน (Student Visa) หรือวีซ่าพำนักชั่วคราว (Temporary Resident Visa)

 

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสาร Study Permit ให้กับนักเรียน

 

** หลักฐานทางการเงิน

เอกสารที่สามารถใช้เพื่อประกอบหลักฐานการเงิน มีดังต่อไปนี้ (อาจจะเตรียมเป็นบางข้อ หรือให้ ได้มากที่สุด)

 • Bank Statement ของนักเรียน (ในกรณีที่ทำงานแล้ว) โดยดูรายการย้อนหลัง 4 เดือน
 • Bank Statement ของผู้ปกครอง (ในกรณีที่ให้ผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน) โดยดูรายการย้อนหลัง 4 เดือน และเอกสารรับรองฐานะการเงิน (Bank Letter) ของผู้ปกครอง ที่มีระบุชื่อและนามสกุลของผู้ที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน (ชื่อและนามสกุลของนักเรียน) ด้วย
 • ใบเสร็จการจ่ายเงินค่าเรียนและค่าที่พักในแคนาดา
 • ตั๋วแลกเงิน (Bank draft) ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสกุลดอลลาร์แคนาดา (ถ้ามี)
 • เงินสดสกุลดอลลาร์แคนาดาที่นักเรียนแลกไปจากประเทศไทย
 • หากนักเรียนมีบัตรแลกเงินต่างประเทศต่างๆ เช่น บัตร Travel Card หรือบัตร Planet SCB เป็นต้น สามารถแคปหน้าจอจากแอพพลิเคชั่นเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้แลกเงินสกุลดอลลาร์แคนาดาไว้แล้ว หรือจะปริ้นออกมาเป็นเอกสารก็ได้ (ถ้ามี)

 

การตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Collection)

หลังจากการยื่นใบสมัครขอวีซ่านักเรียนหรือท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว นักเรียนต้องไปให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนเอง โดยจะมีการถ่ายภาพใบหน้า และพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่า โดยสามารถตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ได้ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศแคนาดา (Canada Visa Application Centre หรือ VAC) ที่กรุงเทพ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศแคนาดา (Canada Visa Application Centre – Bangkok Office)

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28

สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วันทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์        เวลา: 09:00 – 17:00 น.

เว็บไซต์: https://visa.vfsglobal.com/tha/th/can/

 

หมายเหตุ

 

นักเรียนที่สมัครเรียนกับทาง Hearts & Minds พี่ๆ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการยื่นวีซ่าให้กับน้องๆ โดยจะชี้แจงรายละเอียดเอกสารการยื่นวีซ่าและขั้นตอนการยื่นให้กับน้องๆ ทุกคนอย่างละเอียดหลังจากทำเรื่องสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะ ☺

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Education System

อ่านต่อ

The UK Education System

อ่านต่อ

Plan your budget

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept