ข้อมูล AU - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล AU - Visa

ออสเตรเลีย

Visa

สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศออสเตรเลีย โดยวีซ่าสำหรับการไปศึกษาต่อมี 2 ประเภทขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน

1. วีซ่านักเรียน (Student Visa – Subclass 500)

วีซ่านักเรียนใช้สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยสามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนได้ตามระยะเวลาที่ลงเรียน แต่ได้สูงสุดเป็นระยะเวลา 5 ปี นักเรียนที่มีสิทธิยื่นขอวีซ่านักเรียนต้องมีอายุ 6 ปีขึ้นไป สามารถยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางได้ 3 เดือนล่วงหน้า โดยใช้เวลาพิจารณาภายใน 15 - 76 วัน อ้างอิงตาม  Processing times for student visa (updated: July 2019) เพราะฉะนั้นนักเรียนที่วางแผนไปเรียนที่ออสเตรเลียในช่วงนี้ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

ระยะเวลาวีซ่า

ระยะเวลาหลักสูตร (คอร์ส) ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ
ลงเรียนมากกว่า 10 เดือนขึ้นไป และคอร์สเรียนจบในช่วงสิ้นสุดปีการศึกษาของออสเตรเลีย (เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม) ได้วีซ่าจนถึงวันที่ 15 มีนาคม ของปีถัดไปหลังจบคอร์สเรียน
ลงเรียนมากกว่า 10 เดือนขึ้นไป และคอร์สเรียนจบ ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนตุลาคม ได้วีซ่าอีก 2 เดือนหลังจบคอร์สเรียน
ลงเรียนน้อยกว่า 10 เดือน ได้วีซ่าอีก 1 เดือนหลังจบคอร์สเรียน

2. วีซ่านักท่องเที่ยว (Visitor Visa – Subclass 600)

วีซ่านักท่องเที่ยวใช้สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้น ระยะเวลาต่ำกว่า 12 สัปดาห์ และสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการไปส่งหรือไปเยี่ยมบุตรหลานสามารถยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางได้ 3 เดือนล่วงหน้า โดยใช้เวลาพิจารณาภายใน 18 - 24 วัน (updated: July 2019) อ้างอิงตาม  Processing times for visitor visa เพราะฉะนั้นนักเรียนหรือผู้ปกครองที่วางแผนไปออสเตรเลียในช่วงนี้ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม processing time: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times#

การตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Collection)

หลังจากการยื่นใบสมัครขอวีซ่านักเรียน หรือวีซ่านักท่องเที่ยวออนไลน์เรียบร้อยแล้ว นักเรียน/ผู้ปกครอง ต้องไปให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนเอง โดยจะมีการถ่ายภาพใบหน้า และพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่า โดยสามารถตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ได้ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (VFS Australia) ที่กรุงเทพ หรือเชียงใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรุงเทพ

เชียงใหม่

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28

สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100   

ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์*

*ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว

ต.สุเทพ - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ระหว่างเวลา 08.30-14.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*

*ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เว็บไซต์ http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/

นักเรียนที่สมัครเรียนกับทาง Hearts & Minds พี่ๆเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการยื่นวีซ่าให้กับน้องๆ โดยจะชี้แจงรายละเอียดเอกสารการยื่นวีซ่าและขั้นตอนการยื่นให้กับน้องๆ ทุกคนหลังจากทำเรื่องสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

ทำไมต้องเลือกเรียนที่นิวซีแลนด์

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept