หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

Albany Junior High School

โรงเรียน:
Albany Junior High School

เมือง: Auckland
ที่ตั้ง: 19 Appleby Road, Albany, Auckland 0632

ประเภท:
โรงเรียนรัฐบาลสหศึกษา

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 844 คน
จำนวนนักเรียนต่างชาติ: 8 คน
จำนวนนักเรียนไทย: unknown คน
Decile: 10
ที่พัก: หอพัก/โฮมสเตย์

หลักสูตร: New Zealand Curriculum


Year ที่เปิดรับ

Year 7 - 10


อายุที่เปิดรับ

11 - 15 ปี


ค่าเล่าเรียน

คลิ๊ก


โบรชัวร์โรงเรียน

คลิ๊ก


เว็บไซต์

คลิ๊ก

ข้อมูลโรงเรียน

Albany Junior High School ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 และเป็นโรงเรียนแห่งแรกในนิวซีแลนด์ที่สร้างขึ้นเพื่อเปิดสอนเฉพาะในระดับ Year 7 - 10 อายุระหว่าง 11 - 15 ปีที่ โดยโรงเรียนได้จัดหลักสูตรผสมผสานการเรียนในระดับมัธยมต้นและกึ่งมัธยมปลายซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ผ่านการวิจัยแล้วว่าเหมาะสมกับนักเรียนวัยดังกล่าวโดยเฉพาะ รวมทั้งจัดการบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของนักเรียนในช่วงวัยนี้โดยเฉพาะ หนึ่งในปรัชญาที่โรงเรียนนำมาใช้ในการพัฒนานักเรียนก็คือ Whanau system คำว่า whanau ในภาษาเมารี แปลว่า บ้านหรือครอบครัว ด้วยแนวคิดนี้ นักเรียนจะถูกจัดแบ่งให้สังกัดบ้าน/กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน 4 บ้าน ที่โรงเรียนกำหนดขึ้นคือ Tul, Makomako, Kiwi หรือ Ruru ในแต่ละบ้าน/กลุ่มประกอบด้วยนักเรียนจากทุกระดับชั้น โดยนักเรียนต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อทำให้บ้านหรือกลุ่มของตนนั้นอยู่ในระเบียบวินัยและมีความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มหรือบ้านอื่นๆได้ โรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 844 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 8 คน ในแต่ละชั้นจะมีนักเรียนประมาณ 26-28 คน แต่สำหรับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESOL) จะมีนักเรียนไม่เกิน 10 คนต่อชั้นเรียน โรงเรียนมีความโดดเด่นในหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์หรือ ICT

สิ่งที่โดดเด่น

โรงเรียนมักได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 5 % สูงสุดจากทั่วประเทศ รวมทั้งมีกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของนักเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขันความเป็นเลิศระดับประเทศและระดับนานาชาติมากมาย เช่น ICAS, Mathex, การแข่งขันคณิตศาสตร์ออสเตรเลีย, Ethics Olympiad, Epro8, งานวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงที่หลากหลาย หรือทริปทัศนศึกษาในต่างประเทศ เช่น เยี่ยมชม NASA ในเมืองฮูสตันเท็กซัส สำรวจประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส และสัมผัสประสบการณ์การแลกเปลี่ยนกีฬากับออสเตรเลีย

หลักสูตรวิชาการ

Year 7 – 8
นักเรียนจะได้เรียนในหลักสูตรบูรณาการ (Integrated Program) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการเรียนรู้และเนื้อหาตามธีมมากกว่ารายวิชา ซึ่งนักเรียนจะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียนค้นหาตัวตนของตัวเองได้ว่าต้องการเป็นอะไรในอนาคต

Year 9
หลักสูตรจะยึดถือโมเดลโรงเรียนระดับมัธยมปลายแบบดั้งเดิม โดยที่นักเรียนจะมีครูผู้เชี่ยวชาญสำหรับทุกวิชา นักเรียนชั้นปีที่ 9 แต่ละคนจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพละตามเวลาที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์และมีโอกาสเลือกวิชาตัวเลือกทั้งหมด 6 วิชา

Year 10
หลักสูตรนี้คล้ายกับหลักสูตรในชั้นปีที่ 9 วิชาหลักภาคบังคับ ได้แก่ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพลศึกษา นอกจากนี้นักเรียนสามารถเลือก 6 วิชาเลือกที่แตกต่างกัน 3 วิชาที่เรียนในภาคการศึกษาแรก (เทอมที่ 1 และภาคเรียนที่ 2) และ 3 วิชาในภาคการศึกษาที่ 2 (เทอมที่ 3 และ 4)

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

John McGlashan College

อ่านต่อ

Waikato Diocesan School for Girls

อ่านต่อ

Glen Eden Intermediate School

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept