หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - หลักสูตรวิชาชีพ

นิวซีแลนด์

หลักสูตรวิชาชีพในนิวซีแลนด์

หลักสูตรวิชาชีพในนิวซีแลนด์เน้นเปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพเพื่อฝึกทักษะผู้เรียนให้ตอบสนองต้องการของทุกภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรเน้นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและประสบการณ์จากการทำงานจริง และเป็นหลักสูตรที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นภาคปฏิบัติในสายงานต่าง ๆ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าคุณจะมีงานทำเมื่อจบการศึกษา หลักสูตรการเรียนครอบคลุมถึงการฝึกงาน การเข้าทำงาน และการทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะทำงาน หลักสูตรวิชาชีพที่นิวซีแลนด์เปิดสอนในสาขาที่หลากหลายและน่าสนใจ เช่น วิศวกรรมศาสตร์, การเกษตร, การทำไวน์, การโรงแรม, การออกแบบ, IT, การเดินเรือ, การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้ำ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเปิดสอนในภายใต้คุณวุฒิต่อไปนี้
• หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate)
• หลักสูตรระดับอนุปริญญาตรี (Diploma)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)
• หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor)
• หลักสูตรอนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma) และหลักสูตรปริญญาโท (Master)

สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรม แบ่งหลักๆ ได้ 2 ประเภท

  1. Te Pukenga หรือ NZIST หรือ New Zealand Institute of Skills and Technology เป็นการรวมกลุ่มกันของสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค 16 สถาบันที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้มาตรฐานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ (เดิมเรียก ITPs หรือ Institutes of Technology and Polytechnics) ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานด้านความเป็นเลิศที่กำหนดโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์
  2. Private Training Establishments หรือสถาบันฝึกอาชีพเอกชน มีมากกว่า 700 สถาบันทั่วนิวซีแลนด์ บางสถาบันเป็นสถาบันที่เปิดสอนเฉพาะทางด้านนั้น ๆ เช่น สถาบันสอนทำอาหาร สถาบันสอนการท่องเที่ยวและการโรงแรม สถาบันด้านแอนิเมชัน หรือสถาบันด้านการบิน เป็นต้น

Whitecliffe College

Ara Institute of Canterbury

Eastern Institute of Technology

Manukau Institute of Technology (MIT)

Nelson Marlborough Institute of Technology หรือ NMIT

NZMA

Otago Polytechnic

Pacific International Hotel Management School หรือ PIHMS

Queenstown Resort College

Universal College of Learning

Waikato Institute of Technology หรือ Wintec

Wellington Institute of Technology

Yoobee College

Whitireia & Weltec

คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept