ABOUT NZ - Hearts & Minds International Education

ABOUT NZ

NEW ZEALAND

Quick Facts

ภูมิประเทศและที่ตั้ง ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ ล้อมรอบด้วยทะเลและมหาสมุทร โดยทางทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิกและทางทิศตะวันตกติดทะเลทัสมัน โดยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทางใต้ของหมู่เกาะฟิจิ และทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย ลักษณะประเทศเป็...
อ่านต่อ

Education System

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์เน้นการสอนให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างทันสมัย มีอิสระในการใช้ความคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา ฝึกการวิเคราะห์ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งวิธีทางตามที่กล่าวมาจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา มีความมั่...
อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ