ABOUT NZ - Hearts & Minds International Education

ABOUT NZ - Visa

NEW ZEALAND

Visa

สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนิวซีแลนด์ โดยวีซ่าสำหรับการไปศึกษาต่อมี 2 ประเภทขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน

1. วีซ่านักเรียน (Student Visa)

วีซ่านักเรียนใช้สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยสามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนได้ตามระยะเวลาที่ลงเรียน สามารถยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางได้ 4 เดือนล่วงหน้า โดยใช้เวลาพิจารณาภายใน 25 - 90 วัน อ้างอิงตาม  Processing times for student visas (2019, June) เพราะฉะนั้นนักเรียนที่วางแผนไปเรียนที่นิวซีแลนด์ในช่วงนี้ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

2. วีซ่านักท่องเที่ยว (Visitor Visa)

วีซ่านักท่องเที่ยวใช้สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้น ระยะเวลาต่ำกว่า12 สัปดาห์ และสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการไปส่งหรือไปเยี่ยมบุตรหลานสามารถยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางได้ 4 เดือนล่วงหน้า โดยใช้เวลาพิจารณาภายใน 18 - 46 วัน อ้างอิงตาม  Processing times for visitor visas (2019, June) เพราะฉะนั้นนักเรียนหรือผู้ปกครองที่วางแผนไปนิวซีแลนด์ในช่วงนี้ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

นักเรียนที่สมัครเรียนกับทาง Hearts & Minds พี่ๆเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการยื่นวีซ่าให้กับน้องๆ โดยจะชี้แจงรายละเอียดเอกสารการยื่นวีซ่าและขั้นตอนการยื่นให้กับน้องๆทุกคนหลังจากทำเรื่องสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ