ข้อมูล NZ - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล NZ - การทำงานเมื่อไปเรียนที่นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

การทำงานเมื่อไปเรียนที่นิวซีแลนด์

การทำงานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น Year 12-13 นักเรียนสามารถทำงานได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงวันหยุดคริสมาสและปีใหม่ (ปิดเทอมใหญ่ของโรงเรียนมัธยม) หากนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีจดหมายอนุญาตจากผู้ปกครอง (บิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย) และจดหมายอนุญาตจากทางโรงเรียน หากนักเรียนอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปไม่จำเป็นต้องมีใบขออนุญาต

 

การทำงาน Part-time สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถทำงาน Part-time ได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เมื่อลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลาตั้งแต่ 14 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องเป็นโรงเรียนภาษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ถูกจัดอยู่ใน Category 1 ตามการประเมินคุณภาพการศึกษาของ NZQA ของนิวซีแลนด์

 

การทำงาน Part-time สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาสามารถทำงานได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เมื่อลงทะเบียนเรียนแบบ Full-time ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 ปี หรือ
 • ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรในประเภท Skilled Migrant หรือ
 • ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Foundation อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาในระดับ Level 4 หรือสูงกว่าที่สถาบันการศึกษาในเขต Canterbury

 

การทำงาน Full-time สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาอาจมีสิทธิ์ทำงาน Full-time หากอยู่ในเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ทำงาน Full-time ในช่วงปิดภาคเรียน ถ้านักศึกษากำลังศึกษาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาแบบเต็มเวลาระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและหลักสูตรมีหน่วยกิตตั้งแต่ 120 หน่วยกิตขึ้นไป
 • ทำงาน Full-time ในช่วงวันหยุดคริสมาสต์หรือวันหยุดช่วงปีใหม่ ถ้านักศึกษากำลังศึกษาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาแบบเต็มเวลาและหลักสูตรมีหน่วยกิตตั้งแต่ 120 หน่วยกิตขึ้นไป

 

การทำงานสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (เฉพาะ research students)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกแบบทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของนิวซีแลนด์ สามารถทำงานได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนชั่วโมงในการทำงาน

 

สิทธิ์ในการทำงานสำหรับสามี/ภรรยา

 • สามีหรือภรรยาของนักศึกษาที่ถือวีซ่านักเรียนและกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรระดับ 7 -8 (ปริญญาตรี-อนุปริญญาโท) ที่เป็น Long Term Skill Shortage List หรือเรียนระดับ 9-10 (ปริญญาโท-เอก) สามารถขอวีซ่าเพื่อทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ (Partner of a Student Work Visa)

 

สิทธิ์ในการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของบุตร/ธิดา

 • บุตร/ธิดาของนักศึกษาที่ถือวีซ่านักเรียนและกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนประถมและมัธยมของนิวซีแลนด์ได้โดยมี ‘Domestic student status’ คือจ่ายค่าเล่าเรียนเหมือนนักเรียนนิวซีแลนด์

 

สิทธิ์ในการทำงานหลังเรียนจบ

Three-year open post-study work visa

 • เมื่อสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี หรือสูงกว่าและเป็นหลักสูตรที่เรียนในประเทศนิวซีแลนด์อย่างน้อย 30 สัปดาห์

 

Two-year open post-study work visa

 • เมื่อสำเร็จหลักสูตร Graduate Diploma ระดับ 7 และเป็นหลักสูตรที่เรียนในประเทศนิวซีแลนด์อย่างน้อย 30 สัปดาห์ และศึกษาในสถาบันนอกเมือง Auckland (หากเรียนใน Auckland จะได้ 1 ปี)
 • เมื่อสำเร็จหลักสูตร ในระดับ 4-6 ระยะเวลา 2 ปี 1หลักสูตรและเป็นหลักสูตรที่เรียนในประเทศนิวซีแลนด์อย่างน้อย 60 สัปดาห์ และศึกษาในสถาบันนอกเมือง Auckland (หากเรียนใน Auckland จะได้ 1 ปี)
 • เมื่อสำเร็จหลักสูตร ในระดับ 4-6 อย่างน้อย 2 หลักสูตรและเป็นหลักสูตรที่เรียนในประเทศนิวซีแลนด์อย่างน้อย 30 สัปดาห์ในแต่ละหลักสูตร (รวม 60 สัปดาห์) และหลักสูตรที่สองต้องมีระดับสูงกว่าหลักสูตรแรก และศึกษาในสถาบันนอกเมือง Auckland (หากเรียนใน Auckland จะได้ 1 ปี)

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/options/study/working-during-after-your-study

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ)
อ่านต่อ

วีซ่า

อ่านต่อ

Why study in Australia

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept