หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

เรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์

นักเรียนนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษารวมทั้งเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน สถาบันสอนภาษาในนิวซีแลนด์มี 3 ประเภทหลักๆ คือ

 1. สถาบันภาษาเอกชน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ต้องการเจอะเจอและแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนต่างชาติโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ขนาดของจำนวนนักเรียนต่อ 1 ห้องเพียง 12 คน ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีโอกาสฝึกทักษะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โรงเรียนใช้หลักสูตรทันสมัย บุคลากรมี คุณภาพและห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ และวีดีโอสถาบันภาษาของเอกชนมี จำนวนเยอะที่สุดในนิวซีแลนด์ราว 80 กว่าแห่งและมีค่าเรียนไม่สูง พร้อมโปรโมชั่นจูงใจนักเรียนเป็นระยะๆ
 2. สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย ราคาจะสูงกว่าสถาบันเอกชน มีทั้งหลักสูตรสำหรับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และหลักสูตรที่รองรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ข้อดีคือ นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสวัสดิการต่างๆของสถาบันได้ เช่น ห้องสมุด หรือ ศูนย์กีฬา เป็นต้น
 3. สถาบันภาษาของ เปิดสอนในหลักสูตร New Zealand Certificates in English Language หรือ NZCEL เปิดสอนตั้งแต่ Levels 1-5 เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษามาในระดับนึงและต้องการต่อยอดทางภาษาเพื่อใช้ในการทำงานและการเรียน นักเรียนที่เรียนหลักสูตร NZCEL จนจบหลักสูตร สามารถใช้ผลการเรียนแทนผล IELTS ยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคทุกแห่ง และมหาวิทยาลัยบางแห่งของนิวซีแลนด์

แต่ละสถาบันจะมีหลักสูตรที่เปิดสอนอย่างหลากหลาย หลักสูตรหลักที่มีเกือบทุกสถาบันคือหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)  หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic) หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS, Cambridge Exam หลักสูตรภาษาอังกฤษ+กิจกรรม ซึ่งสามารถดูหลักสูตรที่เปิดสอนได้ในหน้าข้อมูลโรงเรียนต่างๆ

รายชื่อสถาบันสอนภาษาในนิวซีแลนด์

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 8 แห่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั้งหมด เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Certificate, Diploma, ปริญญาตรี- ปริญญาเอก 

อ่านต่อ

หลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

            โดยทั่วไป นักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6 ที่ต้องการมาเรียนในระดับป.ตรี (เป็นหลักสูตร 3 ปี) ที่นิวซีแลนด์ ทางมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์มีข้อบังคับว่า นักเรียนต้องมาเรียนหลักสูตร Foundation หรือ Certificate และ Diploma เพื่อเป็นหลักสูตรนำร่องก่อนจะเข้าเรียนในชั้นปี 1 ของหลักสูตรป.ตรี อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนที่จบชั้น ม.5 ในบางมหาวิทยาลัยพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนในชั้น Foundation หรือ Certificate หรือ Diploma ได้เลย

            ทั้งนี้ หากนักเรียนจบชั้นปี 1 จากมหาวิทยาลัยในเมืองไทยมาแล้ว นักเรียนไม่ต้องเรียนหลักสูตร Foundation แต่สามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปี 1 ของระดับป.ตรีของมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ได้เลย

หลักสูตร Foundation/Diploma ก่อนเข้าเรียนป.ตรีของแต่ละมหาวิทยาลัยมีดังนี้

อ่านต่อ

หลักสูตรวิชาชีพ

หลักสูตรวิชาชีพในนิวซีแลนด์

หลักสูตรวิชาชีพในนิวซีแลนด์เน้นเปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพเพื่อฝึกทักษะผู้เรียนให้ตอบสนองต้องการของทุกภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรเน้นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและประสบการณ์จากการทำงานจริง และเป็นหลักสูตรที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นภาคปฏิบัติในสายงานต่าง ๆ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าคุณจะมีงานทำเมื่อจบการศึกษา หลักสูตรการเรียนครอบคลุมถึงการฝึกงาน การเข้าทำงาน และการทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะทำงาน หลักสูตรวิชาชีพที่นิวซีแลนด์เปิดสอนในสาขาที่หลากหลายและน่าสนใจ เช่น วิศวกรรมศาสตร์, การเกษตร, การทำไวน์, การโรงแรม, การออกแบบ, IT, การเดินเรือ, การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้ำ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเปิดสอนในภายใต้คุณวุฒิต่อไปนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate)
หลักสูตรระดับอนุปริญญาตรี (Diploma)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)
หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor)
หลักสูตรอนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma) และหลักสูตรปริญญาโท (Master)

สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรม แบ่งหลักๆ ได้ 2 ประเภท

 1. NZIST หรือ New Zealand Institute of Skills and Technology เป็นการรวมกลุ่มกันของสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค 16 สถาบันที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้มาตรฐานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ (เดิมเรียก ITPs หรือ Institutes of Technology and Polytechnics) ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานด้านความเป็นเลิศที่กำหนดโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์
 2. Private Training Establishments หรือสถาบันฝึกอาชีพเอกชน มีมากกว่า 700 สถาบันทั่วนิวซีแลนด์ บางสถาบันเป็นสถาบันที่เปิดสอนเฉพาะทางด้านนั้น ๆ เช่น สถาบันสอนทำอาหาร สถาบันสอนการท่องเที่ยวและการโรงแรม สถาบันด้านแอนิเมชัน หรือสถาบันด้านการบิน เป็นต้น
อ่านต่อ

โรงเรียนประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (Primary & Intermediate School) Year 1-8  (อายุ 5-12 ปี) 
ระดับประถมศึกษาของนิวซีแลนด์จะเริ่มตั้งแต่ Year 1– 6 นักเรียนอายุ 5 – 10 ปี โดยนักเรียนต่างชาติที่ต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมีอายุต่ำกว่า 10 ปี คุณพ่อหรือคุณแม่คนใดคนหนึ่งต้องมาอาศัยอยู่กับนักเรียนตลอดระยะเวลาเรียนจนกว่านักเรียนจะมีอายุเกิน 10 ปีจึงจะสามารถย้ายไปอยู่โฮมสเตย์หรือหอพักของโรงเรียนได้  นักเรียนในระดับประถมศึกษาจะเรียนวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษาประจำชาติ (New Zealand National Curriculum) ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ พลศึกษาและสุขศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะมีการประเมินความสามารถของนักเรียนในด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ โดยวัดเทียบกับความคาดหวังตามระดับอายุที่มาตรฐานแห่งชาติ (National Standards) ของประเทศนิวซีแลนด์กำหนดไว้

โรงเรียนระดับประถมศึกษาโดยส่วนมากจะเปิดสอนตั้งแต่ Year 1 – 8 ซึ่ง Year 7-8 จะเรียกว่าระดับ Intermediate ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างชั้นประถมไปสู่ชั้นมัธยม จึงทำให้หลายโรงเรียนเปิดสอนเพียง 2 ชั้นปีคือ Year 7 และ 8 เรียกว่าโรงเรียน Intermediate School เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวและปรับตัวเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นนักเรียนมัธยมที่จะมีอิสระทางความคิดมากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น และมีวุฒิภาวะมากขึ้น

ปีการศึกษา
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ใช้ระบบการศึกษาแบบ 4 เทอม 
เทอม ปลายมกราคม-กลางเมษายน
เทอม ปลายเมษายน-ต้นกรกฎาคม
เทอม ปลายกรกฎาคม-กลางกันยายน
เทอม 4  ต้นตุลาคม-ต้นธันวาคม

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอน Year 1 - 8

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยมฯ​ สหศึกษา โฮมสเตย์

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Schools) Year 9-13 (อายุ 13-17 ปี)

การศึกษาในระดับมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ Year 9-13 โดยนักเรียนอายุตั้งแต่ 13-17 ปี โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 1. โรงเรียนรัฐบาล ซึ่งนักเรียนนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
 2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากศาสนาหรือเป็นโรงเรียนที่มีแนวการสอนเฉพาะตัว
 3. โรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีรายวิชาและหลักสูตรที่หลากหลาย

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนิวซีแลนด์ (Year 11-13) โรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเปิดสอนในหลักสูตร National Certificate of Educational Achievement หรือ NCEA เป็นหลักสูตรการศึกษาของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ในโรงเรียนรัฐบาลบางแห่งและโรงเรียนเอกชนหลายแห่งยังเปิดสอนในหลักสูตร Cambridge International Examinations (CIE) และหลักสูตร International Baccalaureate เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนอีกด้วย

ปีการศึกษา
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ใช้ระบบการศึกษาแบบ 4 เทอม 
เทอม ปลายมกราคม-กลางเมษายน
เทอม ปลายเมษายน-ต้นกรกฎาคม
เทอม ปลายกรกฎาคม-กลางกันยายน
เทอม 4  ต้นตุลาคม-ต้นธันวาคม

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอน Year 9 - 13

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Schools) Year 9-13 (อายุ 13-17 ปี)

การศึกษาในระดับมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ Year 9-13 โดยนักเรียนอายุตั้งแต่ 13-17 ปี โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 1. โรงเรียนรัฐบาล ซึ่งนักเรียนนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
 2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากศาสนาหรือเป็นโรงเรียนที่มีแนวการสอนเฉพาะตัว
 3. โรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีรายวิชาและหลักสูตรที่หลากหลาย

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนิวซีแลนด์ (Year 11-13) โรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเปิดสอนในหลักสูตร National Certificate of Educational Achievement หรือ NCEA เป็นหลักสูตรการศึกษาของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ในโรงเรียนรัฐบาลบางแห่งและโรงเรียนเอกชนหลายแห่งยังเปิดสอนในหลักสูตร Cambridge International Examinations (CIE) และหลักสูตร International Baccalaureate เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนอีกด้วย

ปีการศึกษา
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ใช้ระบบการศึกษาแบบ 4 เทอม 
เทอม ปลายมกราคม-กลางเมษายน
เทอม ปลายเมษายน-ต้นกรกฎาคม
เทอม ปลายกรกฎาคม-กลางกันยายน
เทอม 4  ต้นตุลาคม-ต้นธันวาคม

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอน Year 9 - 13

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยมฯ​ สหศึกษา หอพัก

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยมฯ​ หญิงล้วน โฮมสเตย์

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยมฯ​ หญิงล้วน หอพัก

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยมฯ​ ชายล้วน โฮมสเตย์

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยมฯ​ ชายล้วน หอพัก

อ่านต่อ

หลักสูตรมัธยมฯระยะสั้น

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept