หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

เรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์

นักเรียนนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษารวมทั้งเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน สถาบันสอนภาษาในนิวซีแลนด์มี 3 ประเภทหลักๆ คือ

 1. สถาบันภาษาเอกชน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ต้องการเจอะเจอและแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนต่างชาติโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ขนาดของจำนวนนักเรียนต่อ 1 ห้องเพียง 12 คน ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีโอกาสฝึกทักษะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โรงเรียนใช้หลักสูตรทันสมัย บุคลากรมี คุณภาพและห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ และวีดีโอสถาบันภาษาของเอกชนมี จำนวนเยอะที่สุดในนิวซีแลนด์ราว 80 กว่าแห่งและมีค่าเรียนไม่สูง พร้อมโปรโมชั่นจูงใจนักเรียนเป็นระยะๆ
 2. สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย ราคาจะสูงกว่าสถาบันเอกชน มีทั้งหลักสูตรสำหรับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และหลักสูตรที่รองรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ข้อดีคือ นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสวัสดิการต่างๆของสถาบันได้ เช่น ห้องสมุด หรือ ศูนย์กีฬา เป็นต้น
 3. สถาบันภาษาของ เปิดสอนในหลักสูตร New Zealand Certificates in English Language หรือ NZCEL เปิดสอนตั้งแต่ Levels 1-5 เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษามาในระดับนึงและต้องการต่อยอดทางภาษาเพื่อใช้ในการทำงานและการเรียน นักเรียนที่เรียนหลักสูตร NZCEL จนจบหลักสูตร สามารถใช้ผลการเรียนแทนผล IELTS ยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคทุกแห่ง และมหาวิทยาลัยบางแห่งของนิวซีแลนด์

แต่ละสถาบันจะมีหลักสูตรที่เปิดสอนอย่างหลากหลาย หลักสูตรหลักที่มีเกือบทุกสถาบันคือหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)  หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic) หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS, Cambridge Exam หลักสูตรภาษาอังกฤษ+กิจกรรม ซึ่งสามารถดูหลักสูตรที่เปิดสอนได้ในหน้าข้อมูลโรงเรียนต่างๆ

รายชื่อสถาบันสอนภาษาในนิวซีแลนด์

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 8 แห่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั้งหมด เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Certificate, Diploma, ปริญญาตรี- ปริญญาเอก 

อ่านต่อ

หลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

            โดยทั่วไป นักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6 ที่ต้องการมาเรียนในระดับป.ตรี (เป็นหลักสูตร 3 ปี) ที่นิวซีแลนด์ ทางมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์มีข้อบังคับว่า นักเรียนต้องมาเรียนหลักสูตร Foundation หรือ Certificate และ Diploma เพื่อเป็นหลักสูตรนำร่องก่อนจะเข้าเรียนในชั้นปี 1 ของหลักสูตรป.ตรี อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนที่จบชั้น ม.5 ในบางมหาวิทยาลัยพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนในชั้น Foundation หรือ Certificate หรือ Diploma ได้เลย

            ทั้งนี้ หากนักเรียนจบชั้นปี 1 จากมหาวิทยาลัยในเมืองไทยมาแล้ว นักเรียนไม่ต้องเรียนหลักสูตร Foundation แต่สามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปี 1 ของระดับป.ตรีของมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ได้เลย

หลักสูตร Foundation/Diploma ก่อนเข้าเรียนป.ตรีของแต่ละมหาวิทยาลัยมีดังนี้

อ่านต่อ

หลักสูตรวิชาชีพ

หลักสูตรวิชาชีพในนิวซีแลนด์

หลักสูตรวิชาชีพในนิวซีแลนด์เน้นเปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพเพื่อฝึกทักษะผู้เรียนให้ตอบสนองต้องการของทุกภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรเน้นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและประสบการณ์จากการทำงานจริง และเป็นหลักสูตรที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นภาคปฏิบัติในสายงานต่าง ๆ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าคุณจะมีงานทำเมื่อจบการศึกษา หลักสูตรการเรียนครอบคลุมถึงการฝึกงาน การเข้าทำงาน และการทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะทำงาน หลักสูตรวิชาชีพที่นิวซีแลนด์เปิดสอนในสาขาที่หลากหลายและน่าสนใจ เช่น วิศวกรรมศาสตร์, การเกษตร, การทำไวน์, การโรงแรม, การออกแบบ, IT, การเดินเรือ, การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้ำ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเปิดสอนในภายใต้คุณวุฒิต่อไปนี้
• หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate)
• หลักสูตรระดับอนุปริญญาตรี (Diploma)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)
• หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor)
• หลักสูตรอนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma) และหลักสูตรปริญญาโท (Master)

สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรม แบ่งหลักๆ ได้ 2 ประเภท

 1. Te Pukenga หรือ NZIST หรือ New Zealand Institute of Skills and Technology เป็นการรวมกลุ่มกันของสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค 16 สถาบันที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้มาตรฐานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ (เดิมเรียก ITPs หรือ Institutes of Technology and Polytechnics) ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานด้านความเป็นเลิศที่กำหนดโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์
 2. Private Training Establishments หรือสถาบันฝึกอาชีพเอกชน มีมากกว่า 700 สถาบันทั่วนิวซีแลนด์ บางสถาบันเป็นสถาบันที่เปิดสอนเฉพาะทางด้านนั้น ๆ เช่น สถาบันสอนทำอาหาร สถาบันสอนการท่องเที่ยวและการโรงแรม สถาบันด้านแอนิเมชัน หรือสถาบันด้านการบิน เป็นต้น
อ่านต่อ

หลักสูตรมัธยมระยะสั้น

อ่านต่อ

หลักสูตรมัธยมระยะยาว

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Schools) Year 9-13 (อายุ 13-17 ปี)

การศึกษาในระดับมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ Year 9-13 โดยนักเรียนอายุตั้งแต่ 13-17 ปี โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 1. โรงเรียนรัฐบาล ซึ่งนักเรียนนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
 2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากศาสนาหรือเป็นโรงเรียนที่มีแนวการสอนเฉพาะตัว
 3. โรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีรายวิชาและหลักสูตรที่หลากหลาย

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนิวซีแลนด์ (Year 11-13) โรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเปิดสอนในหลักสูตร National Certificate of Educational Achievement หรือ NCEA เป็นหลักสูตรการศึกษาของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ในโรงเรียนรัฐบาลบางแห่งและโรงเรียนเอกชนหลายแห่งยังเปิดสอนในหลักสูตร Cambridge International Examinations (CIE) และหลักสูตร International Baccalaureate เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนอีกด้วย

ปีการศึกษา
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ใช้ระบบการศึกษาแบบ 4 เทอม
เทอม 1 ปลายมกราคม-กลางเมษายน
เทอม 2 ปลายเมษายน-ต้นกรกฎาคม
เทอม 3 ปลายกรกฎาคม-กลางกันยายน
เทอม 4 ต้นตุลาคม-ต้นธันวาคม

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอน Year 9 - 13
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Schools) Year 9-13 (อายุ 13-17 ปี)
การศึกษาในระดับมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ Year 9-13 โดยนักเรียนอายุตั้งแต่ 13-17 ปี โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 1. โรงเรียนรัฐบาล ซึ่งนักเรียนนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
 2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากศาสนาหรือเป็นโรงเรียนที่มีแนวการสอนเฉพาะตัว
 3. โรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีรายวิชาและหลักสูตรที่หลากหลาย

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนิวซีแลนด์ (Year 11-13) โรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเปิดสอนในหลักสูตร National Certificate of Educational Achievement หรือ NCEA เป็นหลักสูตรการศึกษาของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ในโรงเรียนรัฐบาลบางแห่งและโรงเรียนเอกชนหลายแห่งยังเปิดสอนในหลักสูตร Cambridge International Examinations (CIE) และหลักสูตร International Baccalaureate เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนอีกด้วย

ปีการศึกษา
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ใช้ระบบการศึกษาแบบ 4 เทอม
เทอม 1 ปลายมกราคม-กลางเมษายน
เทอม 2 ปลายเมษายน-ต้นกรกฎาคม
เทอม 3 ปลายกรกฎาคม-กลางกันยายน
เทอม 4 ต้นตุลาคม-ต้นธันวาคม

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม สหศึกษา รัฐบาล
โฮมสเตย์

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Schools) Year 9-13 (อายุ 13-17 ปี)

การศึกษาในระดับมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ Year 9-13 โดยนักเรียนอายุตั้งแต่ 13-17 ปี โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 1. โรงเรียนรัฐบาล ซึ่งนักเรียนนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
 2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากศาสนาหรือเป็นโรงเรียนที่มีแนวการสอนเฉพาะตัว
 3. โรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีรายวิชาและหลักสูตรที่หลากหลาย

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนิวซีแลนด์ (Year 11-13) โรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเปิดสอนในหลักสูตร National Certificate of Educational Achievement หรือ NCEA เป็นหลักสูตรการศึกษาของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ในโรงเรียนรัฐบาลบางแห่งและโรงเรียนเอกชนหลายแห่งยังเปิดสอนในหลักสูตร Cambridge International Examinations (CIE) และหลักสูตร International Baccalaureate เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนอีกด้วย

ปีการศึกษา
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ใช้ระบบการศึกษาแบบ 4 เทอม 
เทอม ปลายมกราคม-กลางเมษายน
เทอม ปลายเมษายน-ต้นกรกฎาคม
เทอม ปลายกรกฎาคม-กลางกันยายน
เทอม 4  ต้นตุลาคม-ต้นธันวาคม

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอน Year 9 - 13

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Schools) Year 9-13 (อายุ 13-17 ปี)

การศึกษาในระดับมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ Year 9-13 โดยนักเรียนอายุตั้งแต่ 13-17 ปี โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 1. โรงเรียนรัฐบาล ซึ่งนักเรียนนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
 2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากศาสนาหรือเป็นโรงเรียนที่มีแนวการสอนเฉพาะตัว
 3. โรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีรายวิชาและหลักสูตรที่หลากหลาย

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนิวซีแลนด์ (Year 11-13) โรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเปิดสอนในหลักสูตร National Certificate of Educational Achievement หรือ NCEA เป็นหลักสูตรการศึกษาของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ในโรงเรียนรัฐบาลบางแห่งและโรงเรียนเอกชนหลายแห่งยังเปิดสอนในหลักสูตร Cambridge International Examinations (CIE) และหลักสูตร International Baccalaureate เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนอีกด้วย

ปีการศึกษา
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ใช้ระบบการศึกษาแบบ 4 เทอม 
เทอม ปลายมกราคม-กลางเมษายน
เทอม ปลายเมษายน-ต้นกรกฎาคม
เทอม ปลายกรกฎาคม-กลางกันยายน
เทอม 4  ต้นตุลาคม-ต้นธันวาคม

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอน Year 9 - 13

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม สหศึกษา กึ่งรัฐบาล
กึ่งเอกชน โฮมสเตย์

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม สหศึกษา กึ่งรัฐบาล
กึ่งเอกชน หอพัก

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม สหศึกษา เอกชน
โฮมสเตย์

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม สหศึกษา เอกชน หอพัก

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม ชายล้วน รัฐบาล หอพัก

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม ชายล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม ชายล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม ชายล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน หอพัก

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม หญิงล้วน รัฐบาล หอพัก

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม หญิงล้วน รัฐบาล
โฮมสเตย์

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม หญิงล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โอมสเตย์

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม หญิงลัวน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน หอพัก

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม หญิงล้วน เอกชน หอพัก

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม หญิงล้วน เอกชน
โฮมสเตย์

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยมที่เปิดสอนหลักสูตร IB

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยมที่เปิดสอนหลักสูตร CIE

อ่านต่อ

โรงเรียนมัธยม รัฐบาล ไม่ใส่ยูนิฟอร์ม

อ่านต่อ

โรงเรียน Intermediate School (Years 7-8 อายุระหว่าง 11-12 ปี)

อ่านต่อ

โรงเรียนประถมศึกษา (Primary School, Years 1-6/ Years 1-8 อายุระหว่าง 5-12 ปี)

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept