ข้อมูล NZ - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล NZ - วุฒิการศึกษาระดับมัธยมนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาใน High School ของนิวซีแลนด์

By Tarsha Waterhouse

ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภูมิประเทศสวยงามและมีความสงบที่สุดในโลก แต่หลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่า นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับจาก The Worldwide Educating for the Future Index ให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปีก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคตได้ดีที่สุดอีกด้วย

นักเรียนนิวซีแลนด์เริ่มเรียนชั้นประถมปีที่ 1 (Year 1) เมื่ออายุ 5 ขวบและเรียนจบ Year 13 ด้วยอายุ 17 ปี

โรงเรียนส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จะสอนด้วยระบบนิวซีแลนด์ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนหลักสูตรใดในระดับมัธยมปลาย ได้แก่

1. ระบบ NCEA ของนิวซีแลนด์

2. ระบบแคมบริดจ์ (IGCSE & A Levels) ของอังกฤษ

3. ระบบ IB (International Baccalaureate) ของยุโรป

เรามาดูความแตกต่างของแต่ละระบบการศึกษากันค่ะ

 

วัตถุประสงค์

 

ระบบ NCEA
เนื่องจากนักเรียนนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ไม่เรียนต่อปริญญาตรี แต่จะทำงานเลยทันทีที่เรียนจบ ระบบนี้จึงมุ่งเน้นวิชาชีพมากกว่าวิชาการ โรงเรียนที่สอนระบบ NCEA จะมีสาขาวิชาให้เลือกหลากหลายกว่าอีกสองระบบตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคน เช่น ถ้านักเรียนสนในทำงานด้านการโรงแรม ก็สามารถเลือกวิชาที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมได้ เช่น การประชาสัมพันธ์ โภชนาการ ลูกค้าสัมพันธ์ หรือการถ่ายภาพ สำหรับนักเรียนไทย ระบบนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางขึ้นไป

 

ระบบแคมบริดจ์
ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (specialist) ถ้านักเรียนรู้ตัวว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร หรือมีความสนใจสายงานไหนเป็นพิเศษ การเลือกเรียนระบบแคมบริดจ์จะเจาะจงให้นักเรียนที่สนใจในสายการเรียนหรือสายงานนั้นๆ เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจอย่างถึงแก่นที่สุด จำนวนวิชาในระบบแคมบริดจ์อาจจะน้อยกว่าระบบอื่น แต่ในแต่ละวิชาจะมีความล้ำลึกต่างกันมาก รัฐบาลนิวซีแลนด์เองก็ยอมรับว่าระบบแคมบริดจ์มีความยากและล้ำลึกกว่าระบบ NCEA เป็นเท่าตัว ระดับ IGCSE ที่เรียนใน Year 11 เทียบเท่ากับระดับ NCEA Level 2 เลยทีเดียว

 

ระบบ IB
คอนเส็ปท์ของระบบนี้คือสอนให้ผู้เรียนเก่งรอบตัว (all rounder) วิชาที่สอนจะคล้ายๆ กับระบบการศึกษาของไทยคือมีความหลากหลาย แต่ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ ระบบ IB เน้นให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วย ไม่ใช่แต่เก่งด้านวิชาการอย่างเดียว โดยในปีสุดท้าย นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเกือบทั้งภาคการศึกษาและสรุปเป็นรายงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเก็บคะแนนด้วย ระบบ IB ค่อนข้างใหม่สำหรับนิวซีแลนด์ โรงเรียนที่สอนระบบนี้ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับระบบแคมบริดจ์ หลายๆ คนพูดว่าระบบ IB เป็นระบบที่ยากที่สุดในสามระบบนี้ เพราะนักเรียนต้องมีภาษาอังกฤษดีพอที่จะสามารถเขียนรายงานเป็นหมื่นๆ คำได้ นอกจากนี้ยังต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้สภาพสังคมอื่นๆ นอกเหนือจากสังคมของตัวเองอีกด้วย

 

โรงเรียน

 

เนื่องจากระบบ NCEA เป็นของนิวซีแลนด์ โรงเรียนรัฐบาล (public/state school) ทุกแห่งสอนด้วยระบบนี้ ส่วนโรงเรียนเอกชน (private/independent school) หรือกึ่งเอกชน (integrated school) สามารถเลือกระบบการสอนแบบใดก็ได้ โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่มีให้เลือก 2 ระบบระหว่าง NCEA และแคมบริดจ์ หรือ IB

 

การเรียน

 

จำนวนวิชาที่เรียนประมาณ 5-6 วิชาต่อปีทั้งสามระบบ

วิชาบังคับของ NCEA Level 1 คือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่เหลือเป็นวิชาเลือกตามความสนใจของนักเรียน ส่วน NCEA Level 2 วิชาบังคับคือภาษาอังกฤษเท่านั้น

เช่นเดียวกับวิชาบังคับของ NCEA Level 1 แคมบริดจ์ IGCSE มีวิชาบังค้บคือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วิชาเลือกขึ้นอยู่กับวิชาที่นักเรียนจะต้องเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เช่นถ้าต้องการเรียนบัญชี/การเงิน วิชาเลือกก็ควรจะเป็น วิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ เป็นต้น ถ้าต้องการเรียนปริญญาตรีสายมนุษย์ศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ ก็ควรเลือกวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น ระบบ AS และ A Levels  ไม่มีวิชาบังคับ วิชาเลือกควรเป็นวิชาต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า เช่น บัญชีขั้นสูง เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ฯลฯ

นักเรียน IB จะต้องเลือกวิชาจาก 5 หมวดได้แก่ หมวดคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง และมนุษยศาสตร์ หมวดที่ 6 คือหมวดศิลปะซึ่งนักเรียนจะเลือกหรือไม่ก็ได้ ถ้าไม่เลือกหมวดศิลปะก็จะต้องไปเลือกวิชาจากหมวดใดหมวดหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งวิชา นอกจากนี้ ในปีสุดท้าย นักเรียนจะต้องออกไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเพื่อเก็บคะแนนให้ครบตามกำหนดอีกด้วย

 

การสอบ

 

ระบบ NCEA
มีการสอบสองครั้งต่อปี ได้แก่ Internal Exam ตอนกลางปีและ External Exam ตอนปลายปี นักเรียนที่สอบ Internal Exam แล้วพอใจกับผลสอบ ไม่จำเป็นต้องสอบ External Exam อีกก็ได้ หรือจะสอบทั้งสองครั้งแล้วเลือกคะแนนที่สูงกว่า เพื่อเก็บเป็นเครดิตก็ได้

 

ระบบแคมบริดจ์
มีการสอบเล็กสอบน้อยตลอดภาคการศึกษา และสอบไฟนอลในเดือนพฤศจิกายนสำหรับนักเรียนที่มาเริ่มเรียนต้นปี หรือเดือนมิถุนายนสำหรับนักเรียนที่มาเริ่มเรียนในเทอม 3 (เดือนกรกฎาคม) โรงเรียนที่สอนด้วยระบบแคมบริดจ์ทั่วโลกจะสอบในช่วงเวลาเดียวกัน ด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน ผลการสอบจะส่งไปตรวจที่เมืองแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ หลังจากการประกาศผลสอบ นักเรียนสามารถรู้ได้ว่าตนสอบได้ที่เท่าไหร่ของประเทศที่เรียนอยู่และสอบได้ที่เท่าไหร่ของโลก

 

ระบบ IB
จะมีการเรียนไปเก็บคะแนนไปตลอดทั้งปี และในเทอมสุดท้าย นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมนอกโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือสังคม และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาเขียนรายงานส่งด้วย

 

การให้คะแนน

 

ระบบNCEA

ผลสอบ Not Achieved - ไม่ผ่าน Achieved - ผ่าน Merit (ดี) Excellence (ดีมาก)
คะแนน N0 N1 N2 A3 A4 M5 M6 E7 E8
% 0-20 21-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-95 96-100
 

ระบบแคมบริดจ์

AS Level

A Level

% เกรด คะแนน % เกรด คะแนน
      90-100 A* 140
80-100 A 60 80-89 A 120
70-79 B 50 70-79 B 100
60-69 C 40 60-69 C 80
50-59 D 30 50-59 D 60
40-49 E 20 40-49 E 40
 

ระบบ IB

ผลสอบ คะแนน %
Excellence – ดีเลิศ 7 90-100
Very good – ดีมาก 6 80-89
Good – ดี 5 70-79
Satisfactory – เป็นที่พอใจ 4 60-69
Medicore – ปานกลาง 3 50-59
Poor – อ่อน 2 40-49
Very poor - อ่อนมาก 1 30-39
 

คุณวุฒิ

Year NCEA แคมบริดจ์ IB
11 Level 1 IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) Pre-IB
12 Level 2 AS (Advanced Subsidiary) Level IBDP (International Baccalaureate Diploma)
13 Level 3 A (Advanced) Level
 

ระบบ NCEA
การศึกษาภาคบังคับของนิวซีแลนด์ บังคับถึง NCEA Level 1 เท่านั้น นักเรียนไทยที่จะกลับไปเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติที่ไทยต้องเรียนและเก็บเครดิตให้ครบใน Level 2 แต่ถ้าจะเข้ามหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ ต้องเรียนและเก็บเครดิตให้ครบใน Level 3

 

ระบบแคมบริดจ์
คุณวุฒิขั้นต่ำสุดของการเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย นิวซีแลนด์  และมหาวิทยาลัยทั่วโลก ยกเว้นประเทศอังกฤษ คือ AS Level (Year 12) นักเรียนที่ต้องการเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษและมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเช่น Harvard, Yale, Sorbonne จะต้องเรียนให้จบ Year 13 และมีคุณวุฒิ A Level เท่านั้น

 

ระบบ IB
IBDP  ใช้เวลาเรียน 2 ปี คือใน Years 12 และ13 นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนให้จบ Year 13 และเก็บคะแนนให้ถึงตามเกณฑ์จึงจะได้คุณวุฒิ IBDP

 

การเทียบวุฒิ

1. NCEA Level 2 (Year 12) เทียบเท่ากับวุฒิ ม.6

2. AS Level (Year 12) เทียบเท่ากับวุฒิ ม.6

3. A Level (Year 13) และ IBDP (Year 13) เทียบเท่าวุฒิ ปวช. หรือปี 1 ระดับปริญญาตรี นักเรียนที่ถือคุณวุฒินี้ สามารถเข้ามหาวิทยาลัยไทยในปี 2 ได้เลยถ้ามหาวิทยาลัยนั้นๆ รู้จักระบบแคมบริดจ์/IB และอนุญาตให้ cross credit ได้

 

การยอมรับ

1. ระบบ NCEA เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการเพียงไม่กี่ประเทศในโลกเท่านั้น ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เยอรมนี อินเดีย และไทย มหาวิทยาลัยในประเทศนอกเหนือจากนี้จะมีเงื่อนไขต่างๆ กันในการยอมรับระบบนี้

2. ระบบแคมบริดจ์ เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

3. ระบบ IB เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาและยุโรป มหาวิทยาลัยในไทยไม่คุ้นกับระบบนี้เมื่อเทียบกับระบบ NCEA หรือระบบแคมบริดจ์

 

เกณฑ์การเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทย

NCEA แคมบริดจ์ IB
 • 60 เครดิตหรือสูงกว่าจาก 5 วิชาเป็นอย่างต่ำ
 • ใน 60 เครดิตนี้ จะต้องรวมอย่างน้อย 4 เครดิตจากวิชาภาษาอังกฤษ และ 4 เครดิตจากวิชาคณิตศาสตร์
 • 5 วิชาเป็นอย่างต่ำในระดับ IGCSE โดยไม่มีวิชาในเกรดต่ำกว่า C
  และ
 • 3 วิชาเป็นอย่างต่ำในระดับ AS โดยไม่มีวิชาในเกรดต่ำกว่า C
 • IB Certificate จาก 5 วิชาเป็นอย่างต่ำ โดยไม่มีวิชาใดคะแนนต่ำกว่า 4

  และ

 • IB Diploma ที่มีพ้อยท์อย่างต่ำ 24 พ้อยท์
ผลภาษาอังกฤษ IELTS TOEFL

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจจะมีเกณฑ์
การรับสมัครต่างกัน กรุณาตรวจสอบ
จากเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาล

6.0

79-80 internet based

550 paper based

213 computer based

 
 
 

เกณฑ์การเข้ามหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

NCEA แคมบริดจ์ IB
 • NCEA Level 3
 • 14 เครดิต จาก 3 วิชาใน  Level 3 ที่เป็น approved subjects
 • Literacy 10 เครดิตจาก Level 2 หรือสูงกว่า จากวิชาที่อยู่ใน specified list of standards  โดยแบ่งเป็น 5 เครดิตจาก Reading และ 5 เครดิตจาก Writing
 • Numeracy 10 เครดิตจาก Level 1 หรือสูงกว่า
 • AS Level
 • 120 คะแนนหรือสูงกว่า
 • เกรดไม่ต่ำกว่า D จาก 3 วิชาในระดับ AS
 • เกรด D หรือสูงกว่าจากวิชาคณิตศาสตร์ระดับ IGCSE
 • เกรด E หรือสูงกว่าจากวิชาภาษาอังกฤษระดับ AS
 • IBDP
 • คะแนนอย่างต่ำ 24 จาก 45 คะแนน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ได้จาก Hearts & Minds International Education Co.,Ltd หรือติดต่อผู้เขียนโดยตรงได้ที่ Line ID: tarsha.waterhouse | tarsha.waterhouse@icloud.com

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Plan your budget

อ่านต่อ

เมืองที่น่าสนใจในนิวซีแลนด์

อ่านต่อ

สาระน่ารู้ของประเทศนิวซีแลนด์

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept