ข้อมูล NZ - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล NZ - วุฒิการศึกษาระดับมัธยมนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาใน High School ของนิวซีแลนด์

By Tarsha Waterhouse

ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภูมิประเทศสวยงามและมีความสงบที่สุดในโลก แต่หลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่า นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับจาก The Worldwide Educating for the Future Index ให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปีก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคตได้ดีที่สุดอีกด้วย

นักเรียนนิวซีแลนด์เริ่มเรียนชั้นประถมปีที่ 1 (Year 1) เมื่ออายุ 5 ขวบและเรียนจบ Year 13 ด้วยอายุ 17 ปี

โรงเรียนส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จะสอนด้วยระบบนิวซีแลนด์ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนหลักสูตรใดในระดับมัธยมปลาย ได้แก่

1. ระบบ NCEA ของนิวซีแลนด์

2. ระบบแคมบริดจ์ (IGCSE & A Levels) ของอังกฤษ

3. ระบบ IB (International Baccalaureate) ของยุโรป

เรามาดูความแตกต่างของแต่ละระบบการศึกษากันค่ะ

 

วัตถุประสงค์

 

ระบบ NCEA
เนื่องจากนักเรียนนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ไม่เรียนต่อปริญญาตรี แต่จะทำงานเลยทันทีที่เรียนจบ ระบบนี้จึงมุ่งเน้นวิชาชีพมากกว่าวิชาการ โรงเรียนที่สอนระบบ NCEA จะมีสาขาวิชาให้เลือกหลากหลายกว่าอีกสองระบบตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคน เช่น ถ้านักเรียนสนในทำงานด้านการโรงแรม ก็สามารถเลือกวิชาที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมได้ เช่น การประชาสัมพันธ์ โภชนาการ ลูกค้าสัมพันธ์ หรือการถ่ายภาพ สำหรับนักเรียนไทย ระบบนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางขึ้นไป

 

ระบบแคมบริดจ์
ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (specialist) ถ้านักเรียนรู้ตัวว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร หรือมีความสนใจสายงานไหนเป็นพิเศษ การเลือกเรียนระบบแคมบริดจ์จะเจาะจงให้นักเรียนที่สนใจในสายการเรียนหรือสายงานนั้นๆ เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจอย่างถึงแก่นที่สุด จำนวนวิชาในระบบแคมบริดจ์อาจจะน้อยกว่าระบบอื่น แต่ในแต่ละวิชาจะมีความล้ำลึกต่างกันมาก รัฐบาลนิวซีแลนด์เองก็ยอมรับว่าระบบแคมบริดจ์มีความยากและล้ำลึกกว่าระบบ NCEA เป็นเท่าตัว ระดับ IGCSE ที่เรียนใน Year 11 เทียบเท่ากับระดับ NCEA Level 2 เลยทีเดียว

 

ระบบ IB
คอนเส็ปท์ของระบบนี้คือสอนให้ผู้เรียนเก่งรอบตัว (all rounder) วิชาที่สอนจะคล้ายๆ กับระบบการศึกษาของไทยคือมีความหลากหลาย แต่ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ ระบบ IB เน้นให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วย ไม่ใช่แต่เก่งด้านวิชาการอย่างเดียว โดยในปีสุดท้าย นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเกือบทั้งภาคการศึกษาและสรุปเป็นรายงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเก็บคะแนนด้วย ระบบ IB ค่อนข้างใหม่สำหรับนิวซีแลนด์ โรงเรียนที่สอนระบบนี้ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับระบบแคมบริดจ์ หลายๆ คนพูดว่าระบบ IB เป็นระบบที่ยากที่สุดในสามระบบนี้ เพราะนักเรียนต้องมีภาษาอังกฤษดีพอที่จะสามารถเขียนรายงานเป็นหมื่นๆ คำได้ นอกจากนี้ยังต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้สภาพสังคมอื่นๆ นอกเหนือจากสังคมของตัวเองอีกด้วย

 

โรงเรียน

 

เนื่องจากระบบ NCEA เป็นของนิวซีแลนด์ โรงเรียนรัฐบาล (public/state school) ทุกแห่งสอนด้วยระบบนี้ ส่วนโรงเรียนเอกชน (private/independent school) หรือกึ่งเอกชน (integrated school) สามารถเลือกระบบการสอนแบบใดก็ได้ โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่มีให้เลือก 2 ระบบระหว่าง NCEA และแคมบริดจ์ หรือ IB

 

การเรียน

 

จำนวนวิชาที่เรียนประมาณ 5-6 วิชาต่อปีทั้งสามระบบ

วิชาบังคับของ NCEA Level 1 คือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่เหลือเป็นวิชาเลือกตามความสนใจของนักเรียน ส่วน NCEA Level 2 วิชาบังคับคือภาษาอังกฤษเท่านั้น

เช่นเดียวกับวิชาบังคับของ NCEA Level 1 แคมบริดจ์ IGCSE มีวิชาบังค้บคือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วิชาเลือกขึ้นอยู่กับวิชาที่นักเรียนจะต้องเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เช่นถ้าต้องการเรียนบัญชี/การเงิน วิชาเลือกก็ควรจะเป็น วิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ เป็นต้น ถ้าต้องการเรียนปริญญาตรีสายมนุษย์ศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ ก็ควรเลือกวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น ระบบ AS และ A Levels  ไม่มีวิชาบังคับ วิชาเลือกควรเป็นวิชาต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า เช่น บัญชีขั้นสูง เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ฯลฯ

นักเรียน IB จะต้องเลือกวิชาจาก 5 หมวดได้แก่ หมวดคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง และมนุษยศาสตร์ หมวดที่ 6 คือหมวดศิลปะซึ่งนักเรียนจะเลือกหรือไม่ก็ได้ ถ้าไม่เลือกหมวดศิลปะก็จะต้องไปเลือกวิชาจากหมวดใดหมวดหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งวิชา นอกจากนี้ ในปีสุดท้าย นักเรียนจะต้องออกไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเพื่อเก็บคะแนนให้ครบตามกำหนดอีกด้วย

 

การสอบ

 

ระบบ NCEA
มีการสอบสองครั้งต่อปี ได้แก่ Internal Exam ตอนกลางปีและ External Exam ตอนปลายปี นักเรียนที่สอบ Internal Exam แล้วพอใจกับผลสอบ ไม่จำเป็นต้องสอบ External Exam อีกก็ได้ หรือจะสอบทั้งสองครั้งแล้วเลือกคะแนนที่สูงกว่า เพื่อเก็บเป็นเครดิตก็ได้

 

ระบบแคมบริดจ์
มีการสอบเล็กสอบน้อยตลอดภาคการศึกษา และสอบไฟนอลในเดือนพฤศจิกายนสำหรับนักเรียนที่มาเริ่มเรียนต้นปี หรือเดือนมิถุนายนสำหรับนักเรียนที่มาเริ่มเรียนในเทอม 3 (เดือนกรกฎาคม) โรงเรียนที่สอนด้วยระบบแคมบริดจ์ทั่วโลกจะสอบในช่วงเวลาเดียวกัน ด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน ผลการสอบจะส่งไปตรวจที่เมืองแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ หลังจากการประกาศผลสอบ นักเรียนสามารถรู้ได้ว่าตนสอบได้ที่เท่าไหร่ของประเทศที่เรียนอยู่และสอบได้ที่เท่าไหร่ของโลก

 

ระบบ IB
จะมีการเรียนไปเก็บคะแนนไปตลอดทั้งปี และในเทอมสุดท้าย นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมนอกโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือสังคม และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาเขียนรายงานส่งด้วย

 

การให้คะแนน

 

ระบบNCEA

ผลสอบ Not Achieved - ไม่ผ่าน Achieved - ผ่าน Merit (ดี) Excellence (ดีมาก)
คะแนน N0 N1 N2 A3 A4 M5 M6 E7 E8
% 0-20 21-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-95 96-100
 

ระบบแคมบริดจ์

AS Level

A Level

% เกรด คะแนน % เกรด คะแนน
      90-100 A* 140
80-100 A 60 80-89 A 120
70-79 B 50 70-79 B 100
60-69 C 40 60-69 C 80
50-59 D 30 50-59 D 60
40-49 E 20 40-49 E 40
 

ระบบ IB

ผลสอบ คะแนน %
Excellence – ดีเลิศ 7 90-100
Very good – ดีมาก 6 80-89
Good – ดี 5 70-79
Satisfactory – เป็นที่พอใจ 4 60-69
Medicore – ปานกลาง 3 50-59
Poor – อ่อน 2 40-49
Very poor - อ่อนมาก 1 30-39
 

คุณวุฒิ

Year NCEA แคมบริดจ์ IB
11 Level 1 IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) Pre-IB
12 Level 2 AS (Advanced Subsidiary) Level IBDP (International Baccalaureate Diploma)
13 Level 3 A (Advanced) Level
 

ระบบ NCEA
การศึกษาภาคบังคับของนิวซีแลนด์ บังคับถึง NCEA Level 1 เท่านั้น นักเรียนไทยที่จะกลับไปเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติที่ไทยต้องเรียนและเก็บเครดิตให้ครบใน Level 2 แต่ถ้าจะเข้ามหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ ต้องเรียนและเก็บเครดิตให้ครบใน Level 3

 

ระบบแคมบริดจ์
คุณวุฒิขั้นต่ำสุดของการเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย นิวซีแลนด์  และมหาวิทยาลัยทั่วโลก ยกเว้นประเทศอังกฤษ คือ AS Level (Year 12) นักเรียนที่ต้องการเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษและมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเช่น Harvard, Yale, Sorbonne จะต้องเรียนให้จบ Year 13 และมีคุณวุฒิ A Level เท่านั้น

 

ระบบ IB
IBDP  ใช้เวลาเรียน 2 ปี คือใน Years 12 และ13 นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนให้จบ Year 13 และเก็บคะแนนให้ถึงตามเกณฑ์จึงจะได้คุณวุฒิ IBDP

 

การเทียบวุฒิ

1. NCEA Level 2 (Year 12) เทียบเท่ากับวุฒิ ม.6

2. AS Level (Year 12) เทียบเท่ากับวุฒิ ม.6

3. A Level (Year 13) และ IBDP (Year 13) เทียบเท่าวุฒิ ปวช. หรือปี 1 ระดับปริญญาตรี นักเรียนที่ถือคุณวุฒินี้ สามารถเข้ามหาวิทยาลัยไทยในปี 2 ได้เลยถ้ามหาวิทยาลัยนั้นๆ รู้จักระบบแคมบริดจ์/IB และอนุญาตให้ cross credit ได้

 

การยอมรับ

1. ระบบ NCEA เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการเพียงไม่กี่ประเทศในโลกเท่านั้น ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เยอรมนี อินเดีย และไทย มหาวิทยาลัยในประเทศนอกเหนือจากนี้จะมีเงื่อนไขต่างๆ กันในการยอมรับระบบนี้

2. ระบบแคมบริดจ์ เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

3. ระบบ IB เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาและยุโรป มหาวิทยาลัยในไทยไม่คุ้นกับระบบนี้เมื่อเทียบกับระบบ NCEA หรือระบบแคมบริดจ์

 

เกณฑ์การเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทย

NCEA แคมบริดจ์ IB
 • 60 เครดิตหรือสูงกว่าจาก 5 วิชาเป็นอย่างต่ำ
 • ใน 60 เครดิตนี้ จะต้องรวมอย่างน้อย 4 เครดิตจากวิชาภาษาอังกฤษ และ 4 เครดิตจากวิชาคณิตศาสตร์
 • 5 วิชาเป็นอย่างต่ำในระดับ IGCSE โดยไม่มีวิชาในเกรดต่ำกว่า C
  และ
 • 3 วิชาเป็นอย่างต่ำในระดับ AS โดยไม่มีวิชาในเกรดต่ำกว่า C
 • IB Certificate จาก 5 วิชาเป็นอย่างต่ำ โดยไม่มีวิชาใดคะแนนต่ำกว่า 4

  และ

 • IB Diploma ที่มีพ้อยท์อย่างต่ำ 24 พ้อยท์
ผลภาษาอังกฤษ IELTS TOEFL

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจจะมีเกณฑ์
การรับสมัครต่างกัน กรุณาตรวจสอบ
จากเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาล

6.0

79-80 internet based

550 paper based

213 computer based

 
 
 

เกณฑ์การเข้ามหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

NCEA แคมบริดจ์ IB
 • NCEA Level 3
 • 14 เครดิต จาก 3 วิชาใน  Level 3 ที่เป็น approved subjects
 • Literacy 10 เครดิตจาก Level 2 หรือสูงกว่า จากวิชาที่อยู่ใน specified list of standards  โดยแบ่งเป็น 5 เครดิตจาก Reading และ 5 เครดิตจาก Writing
 • Numeracy 10 เครดิตจาก Level 1 หรือสูงกว่า
 • AS Level
 • 120 คะแนนหรือสูงกว่า
 • เกรดไม่ต่ำกว่า D จาก 3 วิชาในระดับ AS
 • เกรด D หรือสูงกว่าจากวิชาคณิตศาสตร์ระดับ IGCSE
 • เกรด E หรือสูงกว่าจากวิชาภาษาอังกฤษระดับ AS
 • IBDP
 • คะแนนอย่างต่ำ 24 จาก 45 คะแนน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ได้จาก Hearts & Minds International Education Co.,Ltd หรือติดต่อผู้เขียนโดยตรงได้ที่ Line ID: tarsha.waterhouse | tarsha.waterhouse@icloud.com

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept