ข้อมูล CA - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล CA

แคนาดา

Quick Facts

ภูมิประเทศและที่ตั้ง แคนาดามีภูมิศาสตร์ที่กว้างใหญ่ซึ่งครอบคลุมทวีปอเมริกาเหนือเป็นส่วนใหญ่โดยตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และทางตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์คติก และทางใต้ติดกับประเทศสหรัฐอเมริ...
อ่านต่อ

Living in Canada

วิถีชีวิต วิถีชีวิตของคนแคนาดาให้ความสำคัญกับความเท่าเที่ยมกัน ความภาคภูมิใจ ความหลากหลาย และการเคารพซึ่งกันและกันของคนในประเทศ จึงทำให้คนแคนาเดี่ยนค่อนข้างมีความเป็นมิตร ประเทศแคนาดามีความสงบและปลอดภัยมากประเทศหนึ่ง ขึงทำให้หลายๆคนเลือกที่จะย้ายไปเรียนหรือไปอาศัยอยู่ที่ป...
อ่านต่อ

Education System

ระบบการศึกษาของแคนาดา เป็นที่ยอมรับกันว่า ระบบการศึกษาของแคนาดา เป็นหนึ่งในระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นระบบการศึกษาของภาครัฐที่เข้มแข็งและยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ แคนาดายังมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเพียบพร้อมไปด้ว...
อ่านต่อ

High School in Canada

แคนาดาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก โดยเฉพาะการศึกษาในระดับมัธยมนั้น แคนาดาเป็นที่รู้จักของผู้ปกครองทั่วโลกที่นิยมส่งลูกไปเรียนมัธยมที่นี่ เนื่องจาก คุณภาพระดับสูงของหลักสูตรที่สอน การเอาใจใส่ดูแลของโรงเรียนและครูผู้สอน ตลอดจนโฮมสเต...
อ่านต่อ

Student Visa and Study Permit

สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือน (แนะนำให้ลงเรียนมากกว่า 26 สัปดาห์) ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน (Student visa) หรือเรียกว่าวีซ่าชั่วคราว (Temporary Resident Visa) เพื่อเข้าประเทศแคนาดา โดยเมื่อนักเรียนยื่นขอวีซ่านักเรียนและได้รับอนุมัติวีซ่าแล้ว จะมีสติกเกอร์วีซ่านักเ...
อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept