หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

อังกฤษ

High School

High School

นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนที่โรงเรียนในสหราชอาณาจักร ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน (Independent School) ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งโรงเรียนหญิงล้วน โรงเรียนชายล้วน และโรงเรียนสหศึกษา และส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงเรียนแบบหอพัก (boarding) แต่จะมีบางโรงเรียนที่มีให้พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่อายุ 11-18 ปี เข้าเรียนระดับชั้น Year7-13 บางโรงเรียนอาจจะเปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่อายุ 7 ปี เข้าเรียนระดับ Year3 เป็นต้นไป โดยหลักสูตรที่เปิดสอนหลักๆ จะเป็นหลักสูตร GCSE (General Certificates of Secondary Education), A-levels (Advanced Levels) และบางโรงเรียนมีเปิดสอนหลักสูตร IB (International Baccalaureate) ในระดับชั้น Year12-13 ด้วย นอกจากนี้ก็จะมีโรงเรียนประเภท Sixth Form Colleges ที่เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 15-18 ปี ซึ่งจะสอนหลักสูตร A-levels เป็นหลัก บางโรงเรียนอาจจะมีเปิดสอนหลักสูตร GCSE 2 ปี หรือ Intensive GCSE 1 ปี ด้วย

รายชื่อ High School ในสหราชอาณาจักร

อ่านต่อ

English Language

English Language

หลักสูตรภาษาอังกฤษมีให้เลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความต้องการของนักเรียน หลักสูตรมีตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ไปจนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (Specific Courses) หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการโดยเฉพาะ (Academic Purposes) ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนได้ตามอายุ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และความสนใจและเป้าหมายของตัวเอง

สถาบันสอนภาษาในประเทศอังกฤษมี 3 ประเภทหลักๆ คือ

  1. สถาบันภาษาเอกชน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ต้องการเจอะเจอและแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนต่างชาติโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ขนาดของจำนวนนักเรียนต่อ 1 ห้องจะอยู่ที่ประมาณ 12-15 ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีโอกาสฝึกทักษะได้อย่างเต็ม
  2. สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย มีทั้งหลักสูตรสำหรับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และหลักสูตรที่รองรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ข้อดีคือ นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสวัสดิการต่างๆของสถาบันได้ เช่น ห้องสมุด หรือ ศูนย์กีฬา เป็นต้น
  3. สถาบันภาษาของวิทยาลัยประเภท Further Education Colleges ส่วนใหญ่จะเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ทั้งหลักสูตรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และหลักสูตร English Plus ที่นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ และนักเรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจที่ทางวิทยาลัยเปิดสอนในช่วงบ่ายได้ด้วย เช่น Business, Art & Design, Travel & Tourism หรือ Film Studies เป็นต้น

รายชื่อสถาบันสอนภาษาในสหราชอาณาจักร

อ่านต่อ

Further Education

Further Education

หลังจากการเรียนในระดับ GCSE นักเรียนสามารถออกไปทำงานหรือเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ หากเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบคือ

  1. Academic Qualifications: นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนมากจะเรียนต่อในระดับชั้น Sixth Form (Year12-13) โดยจะเปิดสอนกันตามโรงเรียนมัธยมโดยส่วนใหญ่ ตาม Sixth Form Colleges หรือ Further Education Colleges โดยคุณวุฒิที่เรียนจะเรียกว่า A-levels (Advanced Levels) นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตร International Baccalaureate - IB ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ยอมรับในระดับสากล
  2. Vocational Qualifications: เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาทางสายวิชาการมากนัก แต่ยังต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป สามารถเลือกเรียนในหลักสูตร Vocational ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาชีพได้ โดยหลักสูตรที่เปิดสอน เช่น BTEC (Business and Technology Education Certificate) และ GNVQ (General National Vocational Qualification) เป็นต้น

Further Education Colleges: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวิทยาลัยของรัฐบาล ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ เช่น A-levels, IB, International Foundation Year หรือบางวิทยาลัยอาจจะเปิดสอนในระดับปริญญาด้วย ทางด้านวิชาชีพ (Vocational) – Diploma รวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ

รายชื่อสถาบัน Further Education Colleges

อ่านต่อ

University

University

Undergraduate Level การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี Bachelor Degree ที่ประเทศอังกฤษ หลักสูตรปริญญาตรีทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี หรือ 4-6 ปีในบางสาขา หรือจะใช้เวลา 4 ปีสำหรับมหาวิทยาลัยในสก๊อตแลนด์ ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีนี้ จะต้องเรียนจบในระดับ A-level หรือสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เชื่อมต่อกับหลักสูตรปริญญาตรีที่เรียกว่า University Pathway หรือ Foundation หรือเทียบเท่า: SVQ (Scottish Vocational Qualifications), NVQ (National Vocational Qualifications) Higher National Diploma HND (or equivalent), NHC (or equivalent) etc นอกจากนี้ยังมี ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาตรี Graduate Diplomas และ Graduate Certificates ด้วย

Postgraduate Level หลักสูตรระดับปริญาโทและปริญญาเอก

การเรียนในระดับปริญญาโท (Master Degrees) จะแบ่งหลักสูตรที่เป็น coursework หรือ Taught course และการทำวิจัย หรือ research หลักสูตรแบบ Taught course จะใช้เวลาเพียง 1 ปี โดยเกณฑ์ในการรับเข้าเรียนทั่วไปจำเป็นต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หากคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ครบอาจจะต้องมีการเรียนหลักสูตรที่เรียกว่า Pre-Master ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน (1-2 เทอม) โดยทั่วไปหลักสูตรปริญญาโทจะแบ่งเป็น 2 คุณวุฒิใหญ่ๆ คือ Master of Arts and Master of Sciences และ MBA และจำแนกตามสาขาเฉพาะที่เรียน เช่น Master of Science in Engineering, Master of Arts in Education เป็นต้น  นอกเหนือจากนี้ยังมีหลักสูตร Postgraduate diplomas, postgraduate certificates of education (PGCE) and professional degrees ให้เลือกเรียนอีกด้วย

หลักสูตรระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree/PhD)  เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาประมาณ 4-6 ปีขึ้นอยู่กับสาขาวิชา และเป็นการทำวิจัย การเรียนต่อในระดับปริญญเอกจำเป็นจะต้องจบในระดับปริญญาโทแบบทำวิจัย (Master by research) และนำเสนอหัวข้อและแผนร่างงานวิจัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อหาอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

Pathway College

Pathway College

หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย (Pathway Programme)
จะเรียนกันที่ Pathway College ซึ่งเป็นสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร pathway programme สู่การเรียนระดับป.ตรี และ ป.โท ที่ประเทศอังกฤษ


โดยทั่วไป นักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6 ที่ต้องการมาเรียนในระดับป.ตรี (เป็นหลักสูตร 3 ปี บางสาขาเรียน 4 ปี) ที่ประเทศอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยจะมีข้อบังคับว่า นักเรียนต้องมาเรียนหลักสูตร Foundationก่อน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นปี 1 ของหลักสูตรป.ตรี


และสำหรับนักเรียนที่ต้องการมาเรียนในระดับ ป.โท ที่ประเทศอังกฤษ แต่จบ ป. ตรีมาไม่ตรงสาขา หรือมีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนหลักสูตร Pre-master ก่อนได้

รายชื่อ Pathway Colleges

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept