หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

ออสเตรเลีย

High School

โรงเรียนในออสเตรเลีย

การศึกษาในโรงเรียนจะใช้เวลาทั้งหมด 13 ปี ตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการศึกษาภาคบังคับจนอายุ 16 ปี ประเภทของโรงเรียนที่มีในออสเตรเลีย แบ่งเป็น โรงเรียนของรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน โรงเรียนทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนกับแผนกการศึกษาของรัฐหรือเขต และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและการขึ้นทะเบียนครู

โรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  • โรงเรียนรัฐบาล: บริหารและจัดการโดยหน่วยงานของรัฐและเขตการปกครองนั้นๆ นักเรียนจะต้องสมัครเรียนผ่านกรมการศึกษาของรัฐและเขตการปกครองนั้นๆ
  • โรงเรียนเอกชน: ไม่ได้บริหารและจัดการโดยหน่วยงานของรัฐ นักเรียนสามารถสมัครเรียนโดยตรงหรือผ่านตัวแทนได้

รายชื่อโรงเรียนมัธยมในออสเตรเลีย

อ่านต่อ

Pathway College

หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย (Pathway Programme)

จะเรียนกันที่ Pathway College ซึ่งเป็นสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร pathway programme สู่การเรียนระดับป.ตรี และ ป.โท ที่ประเทศออสเตรเลีย

            โดยทั่วไป นักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6 ที่ต้องการมาเรียนในระดับป.ตรี (เป็นหลักสูตร 3 ปี บางสาขา 4 ปี) ที่ออสเตรเลีย ทางมหาวิทยาลัยออสเตรเลียมีข้อบังคับว่า นักเรียนต้องมาเรียนหลักสูตร Foundation หรือ  Diploma เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นปี 1 ของหลักสูตรป.ตรี อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนที่จบชั้น ม.5 ในบางมหาวิทยาลัยพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนในชั้น Foundation หรือ Diploma ได้เลย

            และสำหรับนักเรียนที่ต้องการมาเรียนในระดับ ป.โท ที่ออสเตรเลีย แต่จบ ป. ตรีมาไม่ตรงสาขา หรือมีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนหลักสูตร Pre-master ก่อนได้

รายชื่อสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Pathway 

อ่านต่อ

Vocational Education and Training (VET)

สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรม (Vocational Education and Training)

สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรมหรือวิทยาลัย ดำเนินการสอนในหลากหลายหลักสูตรและสาขาในคุณวุฒิระดับต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสถานประกอบการและตลาดแรงงาน หลักสูตรอาชีวศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี คุณวุฒิที่ได้รับสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะตัวหรือเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชนต่างๆ หลักสูตรที่เปิดสอนโดยสถาบันของรัฐบาล เรียกว่า วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education TAFE) และในวิทยาลัยเอกชนซึ่งตั้งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของออสเตรเลีย หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนมีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนไปจนถึง 2.5 ปี สาขาที่เปิดสอนได้แก่ Business, Computing and Information Technology การออกแบบและการก่อสร้าง มัลติมีเดีย Visual Arts, Animation, Fashion and Textile, Hospitality, Tourism, Event Management เป็นต้น หลักสูตรส่วนใหญ่จะสามารถศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได้เพื่อเอื้อต่อนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อ

 

สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรม แบ่งหลักๆ ได้ 2 ประเภท

  1. สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรมของรัฐบาล หรือ TAFE (Technical and Further Education) : สถาบัน TAFE จะเน้นการเรียนภาคปฏิบัติมากกว่าหลักสูตรในมหาวิทยาลัย โดยแต่ละแห่งมีการบริหารจัดการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สถาบัน TAFE บางแห่งมีขนาดใหญ่และมีจำนวนนักเรียนมากกว่าจำนวนนักเรียนในมหาวิทยาลัย และบางแห่งก็มีหลายวิทยาเขตอีกด้วย
  2. สถาบันการศึกษาวิชาชีพและการฝึกอบรมของเอกชน หรือ Private Colleges : มีทั้งสถาบันขนาดเล็กที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพาด้าน และสถาบันขนาดใหญ่ที่เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย โดยหลักสูตรที่เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติได้แก่ Business, Information and Technology และ Hospitality Management เป็นต้น

รายชื่อสถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรม

อ่านต่อ

University

มหาวิทยาลัย

ประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 43 แห่ง (มหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย 40 แห่ง มหาวิทยาลัยนานาชาติ 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนแบบพิเศษอีก 1 แห่ง)  โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก บางมหาวิทยาลัยก็เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ประกาศนียบัตรและอนุปริญญาอีกด้วย สาขาที่เปิดสอนครอบคลุมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ บริหารธุกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปศาตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น ระดับการเรียนในระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่าจะเรียกว่า Undergraduate และระดับปริญญาโทขึ้นไปจะเรียกว่า Postgraduate

รายชื่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

อ่านต่อ

English Language

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS)

 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ หรือที่เรียกว่า ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Student) เป็นหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติได้พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชิวิตประจำวัน เพื่อศึกษาต่อหรือใช้ในการทำงาน

 

สถาบันสอนภาษา

นักเรียนนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษารวมทั้งเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน สถาบันสอนภาษาในออสเตรเลียมี 3 ประเภทหลักๆ คือ

  1. สถาบันภาษาของเอกชน: เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ต้องการเจอะเจอและ แลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนต่างชาติ โดยโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ขนาดของจำนวนนักเรียนต่อ 1 ห้องประมาณ 12-15คน ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีโอกาสฝึกทักษะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โรงเรียนใช้หลักสูตรทันสมัย บุคลากรมีคุณภาพและห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สถาบันภาษาของเอกชนจะมีค่าเรียนค่อนข้างถูก เมื่อเทียบกับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย และสถาบันภาษาของสถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรม และวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ

 

  1. สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย: ค่าเรียนจะค่อนข้างสูง เน้นการรองรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆ มี ข้อดีคือ นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสวัสดิการต่างๆของสถาบันได้ เช่น ห้องสมุด หรือ ศูนย์กีฬา เป็นต้น

 

  1. สถาบันภาษาของสถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (TAFE) และวิทยาลัยเอกชน: เน้นการรองรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อสายอาชีพในสถาบันTAFE และวิทยาลัยเอกชนนั้นๆ โดยนักเรียนสามารถเรียนต่อในหลักสูตรสายอาชีพในระดับ Certificate, Diploma หรือ Bachelor ที่สถาบันได้

รายชื่อสถาบันสอนภาษาในออสเตรเลีย

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept