หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

Feilding High School

Location: Feilding, เกาะเหนือ

Type: รัฐบาล- สหศึกษา

Year: Year 9 - 13

Qualification: NCEA

Accommodation: หอพัก/โฮมสเตย์

Website: www.feildinghigh.school.nz

 

Feilding High School เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 9-13 (อายุระหว่าง 12-17 ปี) โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Feilding เมืองเล็กๆที่โดดเด่นในเรื่องของ Agriculture เมืองนี้ตั้งอยู่บนเกาะเหนือ ห่างจากเมือง Palmerston North ประมาณ 30 นาที และห่างจากเมือง Wellington เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ประมาณ 2 ชั่วโมง (ราว 140 กม.) ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น 1,400 คน นักเรียนต่างชาติเพียง 8-10 คน มีนักเรียนไทยที่มาโครงการแลกเปลี่ยนประมาณ 2-3 คน/ปี

                การเรียนการสอนของโรงเรียนใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ BYOD (Bring Your Own Device) คือให้นักเรียนนำคอมพิวเตอร์ของตัวเองมาเชื่อมต่อกับระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนของคุณครูในชั้นเรียนและนักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบดังกล่าวได้ โรงเรียนมีรายวิชาให้นักเรียนเลือกอย่างหลากหลาย มีวิชาหลักอย่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาทางภาษา สังคมศึกษา และวิชาทางด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น Digital Technology, Food Technology, Hard Materials Technology, Textiles Technology และยังมีวิชาวิศวกรรม, วิชา Building & Design ที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังประสบความสำเร็จในด้านวิชาทางวัฒนธรรม(ดนตรี, การแสดง ฯลฯ), ศิลปะและกีฬา ซึ่งมีกีฬาหลากหลายประเภทให้นักเรียนเลือกเล่น วิชาที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโรงเรียนคือวิชาการเกษตร ซึ่งโรงเรียนมีฟาร์ม 2 ฟาร์มเป็นของโรงเรียนคือ Manawanui Farm เป็นฟาร์มแกะฟาร์มโคเนื้อและ Ngakaunui Farm เป็นฟาร์มโคนม เพื่อให้นักเรียน Year 10-12 ที่ลงเรียนในวิชาด้านการเกษตรได้ลงมือปฏิบัติงานในฟาร์ม 2 วันต่อสัปดาห์ สำหรับนักเรียนต่างชาติโรงเรียนมีหลักสูตร ELL (English Language Learning) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีห้องเรียนขนาดเล็กและอาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังสามารถออกแบบการสอนให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนได้ สำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมีโครงการติววิชาวิทยาศาสตร์ให้หลังเลิกเรียนวันอังคารและวันพุธให้กับนักเรียนอีกด้วย

                ผลการประเมิน ERO Report (ประเมินโดยกระทรวงศึกษาของนิวซีแลนด์) Feilding High School มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ และความสำเร็จของนักเรียนได้ดีอยู่อย่างต่อเนื่อง นักเรียนหลายคนประสบความสำเร็จทั้งด้านวิชาการนักกีฬาและวัฒนธรรมภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นบวกและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน โรงเรียนมีลักษณะโดยทั่วไปและบรรยากาศของโรงเรียนที่เป็นบวก คุณครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เห็นได้จากการที่ครูรู้จักนักเรียนเป็นอย่างดี ห้องเรียนมีความสงบและมีจุดมุ่งหมายในการเรียนที่ชัดเจนโดยนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างดีในการเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสที่ดีในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรและกีฬาที่มากมายหลากหลายที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ นักเรียนต่างชาติกลุ่มเล็กๆในโรงเรียนได้รับการดูแลที่ดีและการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนเป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญอย่างมาก มีการติดตามความสำเร็จของนักเรียนและเฝ้าสังเกตความก้าวหน้าตลอดจนการตระหนักถึงเป้าหมายของนักเรียน

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL (LSI)

อ่านต่อ

St Edmund′s School

อ่านต่อ

Royal Hospital School

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ