COURSE - Hearts & Minds International Education

COURSE - Vocational Education

CANADA

Vocational Education (การศึกษาสายวิชาชีพ)

วิทยาลัย (Colleges) และโรงเรียนสอนวิชาชีพ (Vocational Schools) ที่แคนาดาเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพโดยเน้นให้ได้รับประสบการณ์การทำงานจากสายงานที่เรียนจริง แต่ละสถาบันทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในการออกแบบหลักสูตรเพื่อฝึกอบรบภาคปฏิบัติและเสริมทักษะที่นายจ้างต้องการ วิทยาลัยและโรงเรียนสอนวิชาชีพเปิดสอนในหลักสูตรตั้งแต่ระดับ  Certificate, Diploma ไปจนถึง Post-graduate Diploma และเปิดหลักสูตรที่เรียกว่า CO-OP คือลักสูตรการเรียน Diploma พร้อมการฝึกงานโดยแบ่งเป็นการเรียน 50% และการฝึกงานอีก 50% ซึ่งอาจเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ได้รับค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับเมืองที่เลือกไปเรียน นักเรียนที่ลงเรียนและฝึกงานที่เมืองแวนคูเวอร์ จะได้ค่าจ้างตอบแทนในช่วงฝึกงานด้วยเนื่องจากเป็นกฎหมายของทางรัฐบาลที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าแรงในช่วงฝึกงาน แต่สำหรับการฝึกงานในเมืองอื่นๆ อาจจะไม่ได้ค่าจ้างตอบแทน เพราะขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและสถานที่ฝึกงานด้วย  นอกจากโอกาสในการทำงานระหว่างเรียนแล้ว การเรียนสายวิชาชีพยังเปิดทางสู่การขอ PR หลังเรียนจบอีกด้วย

Greystone College

International House Career College