หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - โรงเรียนประถมศึกษา

นิวซีแลนด์

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (Primary & Intermediate School) Year 1-8  (อายุ 5-12 ปี) 
ระดับประถมศึกษาของนิวซีแลนด์จะเริ่มตั้งแต่ Year 1– 6 นักเรียนอายุ 5 – 10 ปี โดยนักเรียนต่างชาติที่ต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมีอายุต่ำกว่า 10 ปี คุณพ่อหรือคุณแม่คนใดคนหนึ่งต้องมาอาศัยอยู่กับนักเรียนตลอดระยะเวลาเรียนจนกว่านักเรียนจะมีอายุเกิน 10 ปีจึงจะสามารถย้ายไปอยู่โฮมสเตย์หรือหอพักของโรงเรียนได้  นักเรียนในระดับประถมศึกษาจะเรียนวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษาประจำชาติ (New Zealand National Curriculum) ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ พลศึกษาและสุขศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะมีการประเมินความสามารถของนักเรียนในด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ โดยวัดเทียบกับความคาดหวังตามระดับอายุที่มาตรฐานแห่งชาติ (National Standards) ของประเทศนิวซีแลนด์กำหนดไว้

โรงเรียนระดับประถมศึกษาโดยส่วนมากจะเปิดสอนตั้งแต่ Year 1 – 8 ซึ่ง Year 7-8 จะเรียกว่าระดับ Intermediate ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างชั้นประถมไปสู่ชั้นมัธยม จึงทำให้หลายโรงเรียนเปิดสอนเพียง 2 ชั้นปีคือ Year 7 และ 8 เรียกว่าโรงเรียน Intermediate School เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวและปรับตัวเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นนักเรียนมัธยมที่จะมีอิสระทางความคิดมากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น และมีวุฒิภาวะมากขึ้น

ปีการศึกษา
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ใช้ระบบการศึกษาแบบ 4 เทอม 
เทอม ปลายมกราคม-กลางเมษายน
เทอม ปลายเมษายน-ต้นกรกฎาคม
เทอม ปลายกรกฎาคม-กลางกันยายน
เทอม 4  ต้นตุลาคม-ต้นธันวาคม

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอน Year 1 - 8

Aidanfield Christian School

Glen Eden Intermediate School

Halswell School

คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept