ข้อมูล CA - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล CA - Work Rights

แคนาดา

Work Rights

การทำงานในระหว่างเรียนที่แคนาดา

นักเรียนที่ได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียน (Student visa) และมีใบอนุญาตเรียน (Study Permit) จะได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานพิเศษได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศแคนาดา ซึ่งการทำงานระหว่างเรียน ก็มีเงื่อนไขและประเภทที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถแบ่งประเภทการทำงานระหว่างเรียน ได้หลักๆ 3 ประเภทดังนี้

  1. Work off campus: การทำงานนอกสถานศึกษา

นักเรียนที่สนใจทำงานนอกสถานศึกษา ต้องเป็นนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time) ในสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศแคนาดา (Designated Learning Institution หรือ DLI) และเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญา (Diploma) และปริญญา (Degree) เท่านั้น โดยนักเรียนสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างภาคเรียนปกติ ส่วนในช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนสามารถทำงานได้เต็มเวลา นักเรียนต้องมี Social Insurance Number (SIN) ซึ่งเป็นรหัสของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศแคนาดา ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องโชว์ให้ผู้จ้างงานทราบ การทำงานนอกสถานศึกษา นักเรียนไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จาก Citizenship and Immigration Canada

หมายเหตุ

  • นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้
  • นักเรียนไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ก่อนเริ่มคอร์สเรียนได้ สามารถทำได้ระหว่างเรียน หรือช่วงปิดภาคเรียนเท่านั้น
  • โดยเฉลี่ยค่าแรงขั้นต่ำสำหรับเมืองใหญ่อย่าง Toronto และ Vancouver อยู่ที่ประมาณ CAD$15.00 โดยสามารถดูข้อมูลค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละรัฐ ได้ที่: https://www.retailcouncil.org/resources/quick-facts/minimum-wage-by-province/

 

อ่านข้อมูล work off campus เพิ่มเติมได้ที่: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/work-off-campus.html

 

  1. Work on campus: การทำงานในสถานศึกษา

นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time) ในระดับประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญา (Diploma) และปริญญา (Degree) ในวิทยาลัย (College) หรือมหาวิทยาลัยของรัฐบาล สามารถทำงานในสถานศึกษาได้ โดยนักเรียนต้องมี Study Permit ที่ยังไม่หมดอายุ และนักเรียนต้องมี Social Insurance Number (SIN) ซึ่งเป็นรหัสของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศแคนาดา ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องโชว์ให้ผู้จ้างงานทราบ การทำงานในสถานศึกษา นักเรียนไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จาก Citizenship and Immigration Canada

 

อ่านข้อมูล work on campus เพิ่มเติมได้ที่: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/work-on-campus.html

 

 

  1. Work as a co-op student or intern: การฝึกงานในหลักสูตรที่เรียน

การเรียนในบางหลักสูตรจะกำหนดไว้เลยว่า จะมีการฝึกงาน (co-op placement) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยนักเรียนต้องฝึกงานให้ครบตามชั่วโมงที่กำหนด จึงจะสามารถจบการศึกษาได้ การฝึกงานจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 3-4 เดือน หรืออาจจะมากกว่านั้น และเป็นการฝึกงานที่ตรงกับสาขาที่นักเรียนเรียนมา

 

การฝึกงาน (co-op program) นี้ นักเรียนจะต้องสมัครขอใบอนุญาตทำงาน (co-op work permit) ก่อนเริ่มงาน ซึ่งก่อนที่จะสมัครขอ co-op work permit นั้นนักเรียนจะต้องมี Study permit ที่ยังไม่หมดอายุ งานที่จะทำต้องมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่เรียน และนักเรียนต้องได้รับหนังสือรับรองการทำงานจากสถาบันการศึกษาว่านักเรียนจำเป็นต้องฝึกงานให้ครบตามที่กำหนดเพื่อที่จะสามารถจบการศึกษาได้ และการฝึกงานในครั้งนี้จะทำได้ไม่เกิน 50% ของระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรที่เรียน

หมายเหตุ

  • นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง (ESL/FSL) และหลักสูตรเตรียมความพร้อม ไม่สามารถทำงานในรูปแบบ co-op program หรือ intern ได้
  • การฝึกงานในช่วง co-op program สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนและฝึกงานที่เมืองแวนคูเวอร์ จะได้ค่าจ้างตอบแทนในช่วงฝึกงานด้วยเนื่องจากเป็นกฎหมายของทางรัฐบาลที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าแรงในช่วงฝึกงาน แต่สำหรับการฝึกงานในเมืองอื่นๆ บางทีอาจจะไม่ได้ค่าจ้างตอบแทน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และสถานที่ฝึกงานด้วย

 

อ่านข้อมูล Work as a co-op student or intern เพิ่มเติมได้ที่: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/intern.html

 

การทำงานหลังเรียนจบที่แคนาดา

Post-Graduation Work Permit (PGWP)

ประเทศแคนาดาเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญา (Diploma) และปริญญา (Degree) ที่เรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศแคนาดา (Designated Learning Institution หรือ DLI) สามารถขอวีซ่าเพื่อทำงานต่อในประเทศแคนาดาหลังเรียนจบได้ แต่ไม่ใช่ทุกสถาบันที่อยู่ใน list ของ DLI จะสามารถขอ PGWP ได้

โดยนักเรียนสามารถเช็ครายชื่อสถาบันที่อยู่ใน DLI list ที่สามารถขอ PGWP ได้จากลิงค์ด้านล่าง

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/prepare/designated-learning-institutions-list.html

ระยะเวลาของ Post-Graduation Work Permit visa (PGWP visa)

ระยะเวลาหลักสูตร (คอร์ส)

ระยะเวลาของวีซ่า PGWP ที่ได้รับ

น้อยกว่า 8 เดือน

ไม่สามารถขอวีซ่าทำงาน PGWP ได้

ระหว่าง 8 เดือน - 2 ปี

วีซ่าทำงาน PGWP มีอายุเท่ากับระยะเวลาของคอร์สเรียน เช่น คอร์สเรียน 9 เดือน สามารถขอวีซ่าทำงาน PGWP ได้ 9 เดือน

มากกว่า 2 ปีขึ้นไป

วีซ่าทำงาน PGWP ได้ 3 ปี

หากลงเรียนมากกว่า 1 หลักสูตรขึ้นไป

วีซ่าทำงาน PGWP ได้เท่ากับระยะเวลาของแต่ละคอร์สรวมกัน ซึ่งแต่ละคอร์สต้องมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 เดือน และแต่ละคอร์สต้องมีสิทธิได้ PGWP

 

 อ่านข้อมูล Work in Canada after you graduate เพิ่มเติมได้ที่: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/after-graduation/about.html

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Why study in Canada?

อ่านต่อ

การทำงานเมื่อไปเรียนที่นิวซีแลนด์

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept