ข้อมูล CA - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล CA - Work Rights

แคนาดา

Work Rights

การทำงานในระหว่างเรียนที่แคนาดา

นักเรียนที่ได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียน (Student visa) และมีใบอนุญาตเรียน (Study Permit) จะได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานพิเศษได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศแคนาดา ซึ่งการทำงานระหว่างเรียน ก็มีเงื่อนไขและประเภทที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถแบ่งประเภทการทำงานระหว่างเรียน ได้หลักๆ 3 ประเภทดังนี้

  1. Work off campus: การทำงานนอกสถานศึกษา

นักเรียนที่สนใจทำงานนอกสถานศึกษา ต้องเป็นนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time) ในสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศแคนาดา (Designated Learning Institution หรือ DLI) และเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญา (Diploma) และปริญญา (Degree) เท่านั้น โดยนักเรียนสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างภาคเรียนปกติ ส่วนในช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนสามารถทำงานได้เต็มเวลา นักเรียนต้องมี Social Insurance Number (SIN) ซึ่งเป็นรหัสของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศแคนาดา ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องโชว์ให้ผู้จ้างงานทราบ การทำงานนอกสถานศึกษา นักเรียนไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จาก Citizenship and Immigration Canada

หมายเหตุ

  • นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้
  • นักเรียนไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ก่อนเริ่มคอร์สเรียนได้ สามารถทำได้ระหว่างเรียน หรือช่วงปิดภาคเรียนเท่านั้น
  • โดยเฉลี่ยค่าแรงขั้นต่ำสำหรับเมืองใหญ่อย่าง Toronto และ Vancouver อยู่ที่ประมาณ CAD$15.00 โดยสามารถดูข้อมูลค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละรัฐ ได้ที่: https://www.retailcouncil.org/resources/quick-facts/minimum-wage-by-province/

 

อ่านข้อมูล work off campus เพิ่มเติมได้ที่: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/work-off-campus.html

 

  1. Work on campus: การทำงานในสถานศึกษา

นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time) ในระดับประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญา (Diploma) และปริญญา (Degree) ในวิทยาลัย (College) หรือมหาวิทยาลัยของรัฐบาล สามารถทำงานในสถานศึกษาได้ โดยนักเรียนต้องมี Study Permit ที่ยังไม่หมดอายุ และนักเรียนต้องมี Social Insurance Number (SIN) ซึ่งเป็นรหัสของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศแคนาดา ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องโชว์ให้ผู้จ้างงานทราบ การทำงานในสถานศึกษา นักเรียนไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จาก Citizenship and Immigration Canada

 

อ่านข้อมูล work on campus เพิ่มเติมได้ที่: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/work-on-campus.html

 

 

  1. Work as a co-op student or intern: การฝึกงานในหลักสูตรที่เรียน

การเรียนในบางหลักสูตรจะกำหนดไว้เลยว่า จะมีการฝึกงาน (co-op placement) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยนักเรียนต้องฝึกงานให้ครบตามชั่วโมงที่กำหนด จึงจะสามารถจบการศึกษาได้ การฝึกงานจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 3-4 เดือน หรืออาจจะมากกว่านั้น และเป็นการฝึกงานที่ตรงกับสาขาที่นักเรียนเรียนมา

 

การฝึกงาน (co-op program) นี้ นักเรียนจะต้องสมัครขอใบอนุญาตทำงาน (co-op work permit) ก่อนเริ่มงาน ซึ่งก่อนที่จะสมัครขอ co-op work permit นั้นนักเรียนจะต้องมี Study permit ที่ยังไม่หมดอายุ งานที่จะทำต้องมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่เรียน และนักเรียนต้องได้รับหนังสือรับรองการทำงานจากสถาบันการศึกษาว่านักเรียนจำเป็นต้องฝึกงานให้ครบตามที่กำหนดเพื่อที่จะสามารถจบการศึกษาได้ และการฝึกงานในครั้งนี้จะทำได้ไม่เกิน 50% ของระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรที่เรียน

หมายเหตุ

  • นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง (ESL/FSL) และหลักสูตรเตรียมความพร้อม ไม่สามารถทำงานในรูปแบบ co-op program หรือ intern ได้
  • การฝึกงานในช่วง co-op program สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนและฝึกงานที่เมืองแวนคูเวอร์ จะได้ค่าจ้างตอบแทนในช่วงฝึกงานด้วยเนื่องจากเป็นกฎหมายของทางรัฐบาลที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าแรงในช่วงฝึกงาน แต่สำหรับการฝึกงานในเมืองอื่นๆ บางทีอาจจะไม่ได้ค่าจ้างตอบแทน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และสถานที่ฝึกงานด้วย

 

อ่านข้อมูล Work as a co-op student or intern เพิ่มเติมได้ที่: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/intern.html

 

การทำงานหลังเรียนจบที่แคนาดา

Post-Graduation Work Permit (PGWP)

ประเทศแคนาดาเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญา (Diploma) และปริญญา (Degree) ที่เรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศแคนาดา (Designated Learning Institution หรือ DLI) สามารถขอวีซ่าเพื่อทำงานต่อในประเทศแคนาดาหลังเรียนจบได้ แต่ไม่ใช่ทุกสถาบันที่อยู่ใน list ของ DLI จะสามารถขอ PGWP ได้

โดยนักเรียนสามารถเช็ครายชื่อสถาบันที่อยู่ใน DLI list ที่สามารถขอ PGWP ได้จากลิงค์ด้านล่าง

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/prepare/designated-learning-institutions-list.html

ระยะเวลาของ Post-Graduation Work Permit visa (PGWP visa)

ระยะเวลาหลักสูตร (คอร์ส)

ระยะเวลาของวีซ่า PGWP ที่ได้รับ

น้อยกว่า 8 เดือน

ไม่สามารถขอวีซ่าทำงาน PGWP ได้

ระหว่าง 8 เดือน - 2 ปี

วีซ่าทำงาน PGWP มีอายุเท่ากับระยะเวลาของคอร์สเรียน เช่น คอร์สเรียน 9 เดือน สามารถขอวีซ่าทำงาน PGWP ได้ 9 เดือน

มากกว่า 2 ปีขึ้นไป

วีซ่าทำงาน PGWP ได้ 3 ปี

หากลงเรียนมากกว่า 1 หลักสูตรขึ้นไป

วีซ่าทำงาน PGWP ได้เท่ากับระยะเวลาของแต่ละคอร์สรวมกัน ซึ่งแต่ละคอร์สต้องมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 เดือน และแต่ละคอร์สต้องมีสิทธิได้ PGWP

 

 อ่านข้อมูล Work in Canada after you graduate เพิ่มเติมได้ที่: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/after-graduation/about.html

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

ทำไมต้องเลือกเรียนที่นิวซีแลนด์

อ่านต่อ

รางวัลของ Hearts & Minds

อ่านต่อ

การทำงานเมื่อไปเรียนที่นิวซีแลนด์

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept