ข้อมูล NZ - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล NZ - การทำงานเมื่อไปเรียนที่นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

การทำงานเมื่อไปเรียนที่นิวซีแลนด์

การทำงานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น Year 12-13 นักเรียนสามารถทำงานได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงวันหยุดคริสมาสและปีใหม่ (ปิดเทอมใหญ่ของโรงเรียนมัธยม) หากนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีจดหมายอนุญาตจากผู้ปกครอง (บิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย) และจดหมายอนุญาตจากทางโรงเรียน หากนักเรียนอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปไม่จำเป็นต้องมีใบขออนุญาต

 

การทำงาน Part-time สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถทำงาน Part-time ได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เมื่อลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลาตั้งแต่ 14 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องเป็นโรงเรียนภาษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ถูกจัดอยู่ใน Category 1 ตามการประเมินคุณภาพการศึกษาของ NZQA ของนิวซีแลนด์

 

การทำงาน Part-time สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาสามารถทำงานได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เมื่อลงทะเบียนเรียนแบบ Full-time ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 ปี หรือ
 • ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรในประเภท Skilled Migrant หรือ
 • ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Foundation อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาในระดับ Level 4 หรือสูงกว่าที่สถาบันการศึกษาในเขต Canterbury

 

การทำงาน Full-time สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาอาจมีสิทธิ์ทำงาน Full-time หากอยู่ในเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ทำงาน Full-time ในช่วงปิดภาคเรียน ถ้านักศึกษากำลังศึกษาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาแบบเต็มเวลาระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและหลักสูตรมีหน่วยกิตตั้งแต่ 120 หน่วยกิตขึ้นไป
 • ทำงาน Full-time ในช่วงวันหยุดคริสมาสต์หรือวันหยุดช่วงปีใหม่ ถ้านักศึกษากำลังศึกษาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาแบบเต็มเวลาและหลักสูตรมีหน่วยกิตตั้งแต่ 120 หน่วยกิตขึ้นไป

 

การทำงานสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (เฉพาะ research students)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกแบบทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของนิวซีแลนด์ สามารถทำงานได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนชั่วโมงในการทำงาน

 

สิทธิ์ในการทำงานสำหรับสามี/ภรรยา

 • สามีหรือภรรยาของนักศึกษาที่ถือวีซ่านักเรียนและกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรระดับ 7 -8 (ปริญญาตรี-อนุปริญญาโท) ที่เป็น Long Term Skill Shortage List หรือเรียนระดับ 9-10 (ปริญญาโท-เอก) สามารถขอวีซ่าเพื่อทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ (Partner of a Student Work Visa)

 

สิทธิ์ในการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของบุตร/ธิดา

 • บุตร/ธิดาของนักศึกษาที่ถือวีซ่านักเรียนและกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนประถมและมัธยมของนิวซีแลนด์ได้โดยมี ‘Domestic student status’ คือจ่ายค่าเล่าเรียนเหมือนนักเรียนนิวซีแลนด์

 

สิทธิ์ในการทำงานหลังเรียนจบ

Three-year open post-study work visa

 • เมื่อสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี หรือสูงกว่าและเป็นหลักสูตรที่เรียนในประเทศนิวซีแลนด์อย่างน้อย 30 สัปดาห์

 

Two-year open post-study work visa

 • เมื่อสำเร็จหลักสูตร Graduate Diploma ระดับ 7 และเป็นหลักสูตรที่เรียนในประเทศนิวซีแลนด์อย่างน้อย 30 สัปดาห์ และศึกษาในสถาบันนอกเมือง Auckland (หากเรียนใน Auckland จะได้ 1 ปี)
 • เมื่อสำเร็จหลักสูตร ในระดับ 4-6 ระยะเวลา 2 ปี 1หลักสูตรและเป็นหลักสูตรที่เรียนในประเทศนิวซีแลนด์อย่างน้อย 60 สัปดาห์ และศึกษาในสถาบันนอกเมือง Auckland (หากเรียนใน Auckland จะได้ 1 ปี)
 • เมื่อสำเร็จหลักสูตร ในระดับ 4-6 อย่างน้อย 2 หลักสูตรและเป็นหลักสูตรที่เรียนในประเทศนิวซีแลนด์อย่างน้อย 30 สัปดาห์ในแต่ละหลักสูตร (รวม 60 สัปดาห์) และหลักสูตรที่สองต้องมีระดับสูงกว่าหลักสูตรแรก และศึกษาในสถาบันนอกเมือง Auckland (หากเรียนใน Auckland จะได้ 1 ปี)

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/options/study/working-during-after-your-study

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

การใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept