ABOUT NZ - Hearts & Minds International Education

ABOUT NZ - Pastoral Care Of International Students

NEW ZEALAND

Pastoral Care Of International Students
หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016
หลักเกณฑ์การปฏิบัติคืออะไร

สถานศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์มีบทบาทสำคัญในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนนานาชาติ หลักเกณฑ์การปฏิบัตินี้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับคำแนะนำและการดูแลที่คาดหวังจากสถานศึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจากประเทศอื่นๆ ที่มาศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน มีความปลอดภัย และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

ประเทศนิวซีแลนด์ให้คำนิยามนักเรียนนานาชาติว่าเป็นผู้ที่ไม่ใช่นักเรียนในประเทศ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการประเทศนิวซีแลนด์: www.education.govt.nz

หน่วยงานรับรองคุณวุฒิแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (NZQA) คือ ผู้กำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติในนามของรัฐบาลนิวซีแลนด์

หลักเกณฑ์การปฏิบัติมีผลใช้บังคับกับใคร

สถานศึกษาทุกแห่งในประเทศนิวซีแลนด์ที่รับนักเรียนนานาชาติเข้าเรียนต้องลงนามเป็นคู่สัญญาในหลักเกณฑ์การปฏิบัติและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ดูรายชื่อสถานศึกษาที่เป็นคู่สัญญาในหลักเกณฑ์การปฏิบัติได้ที่เว็บไซต์ NZQA: www.nzqa.govt.nz

นักเรียนคาดหวังอะไรได้บ้างจากสถานศึกษา

นักเรียนและครอบครัวสามารถคาดหวังว่าสถานศึกษาต้อง:

 • ให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และถูกต้อง เพื่อให้คุณตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการศึกษาของคุณ
 • ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับภาระหน้าที่และสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงนโยบายการคืนเงินและการยกเลิกการสมัครเข้าเรียนภายใต้สัญญาใดก็ตามที่คุณเข้าทำกับสถานศึกษานั้นๆ
 • ตรวจสอบว่าคุณได้รับความคุ้มครองตามการประกันภัยที่กำหนดไว้
 • จัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมการศึกษา
 • ตรวจสอบให้แน่ใจเท่าที่สามารถดำเนินการได้ว่าคุณอาศัยในที่พักที่ปลอดภัยและเหมาะสม
 • จัดให้มีแผนการปฐมนิเทศที่มีเนื้อหาครอบคลุมเพื่อช่วยเหลือคุณในการเรียนและให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของคุณ
 • ควบคุมดูแลตัวแทนของตนเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนดังกล่าวให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการเรียน การทำงาน และการอาศัยในนิวซีแลนด์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเรียนการสอนที่เสนอให้นั้นเหมาะสมกับความคาดหวัง ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และความสามารถทางวิชาการของคุณ
 • มีนโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องค่าธรรมเนียมที่นักเรียนจ่ายและสามารถคืนเงินจำนวนที่เหมาะสมหากคุณเพิกถอนวิชาเรียนหรือหลักสูตรของคุณปิด
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงขั้นตอนที่เหมาะสมและยุติธรรมเพื่อจัดการคำร้อง (ข้อกังวลหรือข้อร้องเรียน)
หากมีปัญหา ควรทำอย่างไร

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีที่สถานศึกษาของคุณหรือตัวแทนกำลังปฏิบัติต่อคุณ คุณควรติดต่อสถานศึกษาของคุณเป็นอันดับแรกและปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นคำร้องของสถานศึกษาดังกล่าว

สถานศึกษาต้องมีขั้นตอนการยื่นคำร้องภายในเพื่อรับฟังและจัดการกับข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนใดๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์มีความยุติธรรม สถานศึกษาจะกำหนดบุคคลที่คุณสามารถพูดคุยด้วยได้และผู้ที่จะแนะนำเกี่ยวกับวิธีจัดการกับข้อกังวลและข้อร้องเรียนของคุณ ซึ่งอาจเป็นครูใหญ่หรือผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนนานาชาติ

หากขั้นตอนการยื่นคำร้องของสถานศึกษาดังกล่าวไม่ได้แก้ข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนของคุณ คุณสามารถ

ติดต่อ:

 • NZQA (สำหรับข้อกังวลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานศึกษาที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบัติ) หรือ
 • iStudent Complaints (สำหรับข้อกังวลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเงินและสัญญา)

คุณสามารถติดต่อ iStudent Complaints ผ่านวิธีต่อไปนี้:

เว็บไซต์

www.istudent.org.nz

อีเมล

complaints@istudent.org.nz

หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

64 4 918 4975

หมายเลขโทรฟรี

(ภายในนิวซีแลนด์)

0800 00 66 75

โทรสาร

64 4 918 4901

บนโซเชียลมีเดีย:

Facebook

www.facebook.com/istudent.complaints

ทางไปรษณีย์:

iStudent Complaints

P.O. Box2272

Wellington6014

New Zealand

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ