ข้อมูล NZ - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล NZ - ระบบการศึกษานิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

ระบบการศึกษานิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์เน้นการสอนให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างทันสมัย มีอิสระในการใช้ความคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา ฝึกการวิเคราะห์ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งวิธีทางตามที่กล่าวมาจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา มีความมั่นใจ เอาจริงเอาจัง และรักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้นักเรียนที่ศึกษาจากนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักคิดสายพันธุ์ใหม่ที่สดใส เป็นบุคลิกภาพที่นายจ้างในศตวรรษที่ 21 ต้องการ
ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถึงแม้ว่าสถาบันการศึกษาจะมีความหลากหลายตามระดับและประเภทการศึกษาแต่ก็มีนโยบายและการประกันคุณภาพระดับชาติทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทั้งระบบ

 
EDUCATION.png (119 KB)
 

1. การศึกษาระดับเด็กปฐมวัย (Early Childhood) อายุ 2- 4ขวบ

คำว่า “การศึกษาเด็กปฐมวัย” ในประเทศนิวซีแลนด์ หมายถึงการให้การศึกษาและการให้การดูแลเอาใจใส่เด็กเล็กและทารกก่อนที่จะเริ่มเข้าโรงเรียน โดยการบริการมีให้เลือกหลายรูปแบบและมีการใช้สื่อภาษาอังกฤษ การศึกษาเด็กปฐมวัย ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน ศูนย์พัฒนาทักษะเด็ก และโรงเรียนอนุบาล

 

2. การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary School) Year 1-8 (อายุ 5-12 ปี)

ระดับประถมศึกษาของนิวซีแลนด์จะเริ่มตั้งแต่ Year 1 – 8 นักเรียนอายุ 5 – 12 ปี โดยนักเรียนต่างชาติที่ต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมีอายุต่ำกว่า 10 ปี คุณพ่อหรือคุณแม่คนใดคนหนึ่งต้องมาอาศัยอยู่กับนักเรียนตลอดระยะเวลาเรียนจนกว่านักเรียนจะมีอายุเกิน 10 ปีจึงจะสามารถย้ายไปอยู่โฮมสเตย์หรือหอพักของโรงเรียนได้ นักเรียนในระดับประถมศึกษาจะเรียนวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรการศึกษาประจำชาติ (New Zealand National Curriculum) ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ พลศึกษาและสุขศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะมีการประเมินความสามารถของนักเรียนในด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ โดยวัดเทียบกับความคาดหวังตามระดับอายุที่มาตรฐานแห่งชาติ (National Standards) ของประเทศนิวซีแลนด์กำหนดไว้

 

3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(Intermediate School) Year 7-8 (อายุ 11-12 ปี)

การศึกษาของนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับช่วงวัยเปลี่ยนผ่านในช่วงประถมปลาย ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างชั้นประถมไปสู่ชั้นมัธยม จึงทำให้หลายโรงเรียนเปิดสอนเพียง 2 ชั้นปีคือ Year 7 และ 8 เรียกว่าโรงเรียน Intermediate School เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวและปรับตัวเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นนักเรียนมัธยมที่จะมีอิสระทางความคิดมากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น และมีวุฒิภาวะมากขึ้น

 

4. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Schools) Year 9-13 (อายุ 13-17ปี)

การศึกษาในระดับมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ Year 9-13 โดยนักเรียนอายุตั้งแต่ 13-17 ปี โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

1. โรงเรียนรัฐบาล ซึ่งนักเรียนนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล

2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากศาสนาหรือเป็นโรงเรียนที่มีแนวการสอนเฉพาะตัว

3. โรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีรายวิชาและหลักสูตรที่หลากหลาย

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนิวซีแลนด์ (Year 11-13) โรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเปิดสอนในหลักสูตร National Certificate of Educational Achievement หรือ NCEA เป็นหลักสูตรการศึกษาของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ในโรงเรียนรัฐบาลบางแห่งและโรงเรียนเอกชนหลายแห่งยังเปิดสอนในหลักสูตร Cambridge International Examinations (CIE) และหลักสูตร International Baccalaureate เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนอีกด้วย

 

ปีการศึกษา

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ใช้ระบบการศึกษาแบบ 4เทอม
เทอม 1 ปลายมกราคม-กลางเมษายน
เทอม 2 ปลายเมษายน-ต้นกรกฎาคม
เทอม 3 ปลายกรกฎาคม-กลางกันยายน
เทอม4 ต้นตุลาคม-ต้นธันวาคม
หมายเหตุ: เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแนะนำให้นักเรียนไทยไปเริ่มเรียนตั้งแต่ เยียร์ 10 (Year 10) อายุ 14 ปี ใช้เวลาเรียน
3 ปี เพื่อจบเยียร์ 12 (Year 12) ทั้งนี้เพื่อคุณภาพและพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

5. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์หมายถึงการศึกษาและการอบรมทุกด้านหลังจากการศึกษาในระดับมัธยมประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 8 แห่ง สถาบันฝึกทักษะและเทคโนโลยี (New Zealand Institute of Skills & Technology) 16 แห่ง และสถาบันวิชาชีพเอกชนอีกราว 550 แห่งซึ่งรวมถึงโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษด้วย โดยสถาบันต่างๆ จะเปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรไปจนถึงปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (Foundation) ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate) ระยะเวลา 6 เดือน - 2 ปี
 • หลักสูตรระดับอนุปริญญาตรี (Diploma) ระยะเวลา 1-2 ปี
 • หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degrees) ระยะเวลา 3-4 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma) ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี
 • หลักสูตรระดับอนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma) ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี
 • หลักสูตรปริญญาโท (Master’s Degrees) ระยะเวลา 1-2 ปี
 • หลักสูตรปริญญาเอก (Doctorate Degrees) ระยะเวลา 3-8 ปี
 

ปีการศึกษา

ระดับอุดมศึกษานั้นปีการศึกษาส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน และส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2ภาคการศึกษาคือ
เทอม 1 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
เทอม 2 กรกฎาคม - พฤศจิกายน
นอกจากนี้บางสถาบันยังเปิดภาคฤดูร้อนซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมหรือมกราคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์

 

ประเภทของสถาบันที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย (Universities)
มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ติดอันดับ Top 3% ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก(QS World University Rankings, 2019) มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างเครือข่ายในระดับสากล กว่า 65 สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ติดอันดับ Top 100 ของโลก อีกทั้ง Better Life Index ของกลุ่มประเทศ OECD ปี 2013 จัดอันดับให้นิวซีแลนด์เป็น ′ประเทศที่มีผลงานยอดเยี่ยม′ ด้านคุณภาพระบบการศึกษา โดยนิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 8 แห่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั้งหมด การเรียนการสอนเน้นการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์เป็นหลัก จะมีการเข้าชั้นเรียนเพื่อฟังบรรยายราว 20-40% อีก 80-60% จะเป็นการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

 1. The University of Auckland
 2. AUT University
 3. The University of Waikato
 4. Victoria University of Wellington
 5. Massey University
 6. The University of Canterbury
 7. Lincoln University
 8. The University of Otago
 

หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมีดังนี้

 • หลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (Foundation) ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate) ระยะเวลา 6 เดือน - 2 ปี
 • หลักสูตรระดับอนุปริญญาตรี (Diploma) ระยะเวลา 1-2 ปี
 • หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degrees) ระยะเวลา 3-4 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma) ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี
 • หลักสูตรระดับอนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma) ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี
 • หลักสูตรปริญญาโท (Master’s Degrees) ระยะเวลา 1-2 ปี
 • หลักสูตรปริญญาเอก (Doctorate Degrees) ระยะเวลา 3-8 ปี
 

ข้อมูลมหาวิทยาลัย คลิก

สถาบันเทคโนโลยีหรือโพลีเทคนิค (Institutes of Polytechnics & Technology)

สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคของนิวซีแลนด์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับโลกมีสถาบัน16 แห่งทั่วนิวซีแลนด์ โดยชั้นเรียนจะมีขนาดเล็กกว่าในมหาวิทยาลัย หัวใจหลักของแต่ละหลักสูตรจะเน้นการลงมือปฏิบัติ (hands on) เพื่อนำสู่การนำไปปฏิบัติใช้จริง ครอบคลุมถึงการฝึกงาน การเข้าทำงาน และการทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะทำงาน โดยมุ่งหวังให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำและช่วยต่อยอดไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ สถาบันมีสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งวิชาชีพและวิชาการ โดยจะคลอบคลุมตั้งแต่ เกษตรกรรม ศิลปะและการออกแบบ ก่อสร้าง วิศวกรรม ธุรกิจ ทรัพยากรทางน้ำ วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การท่องเที่ยวการโรงแรมและอื่นๆอีกมากมาย

 

รายชื่อสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคของนิวซีแลนด์

 1. Ara Institute of Canterbury (ARA)
 2. Eastern Institute of Technology (Te Aho a Māui) (EIT)
 3. Manukau Institute of Technology
 4. Nelson Marlborough Institute of Technology (NMIT)
 5. Northland Polytechnic (NorthTec)
 6. Otago Polytechnic
 7. Southern Institute of Technology (SIT)
 8. Tai Poutini Polytechnic
 9. The Open Polytechnic of New Zealand
 10. Unitec New Zealand
 11. Universal College of Learning (UCOL)
 12. Toi Ohomai Institute of Technology
 13. Waikato Institute of Technology (Wintec)
 14. Wellington Institute of Technology (Weltec)
 15. Western Institute of Technology at Taranaki (WITT)
 16. Whitireia Community Polytechnic
 

หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีหรือโพลีเทคนิคมีดังนี้

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ (New Zealand Certificate in English Language) ระยะเวลา 16-18 สัปดาห์ต่อ 1 ระดับ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate) ระยะเวลา 6 เดือน - 2 ปี
 • หลักสูตรระดับอนุปริญญาตรี (Diploma) ระยะเวลา 1-2 ปี
 • หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degrees) ระยะเวลา 3-4 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma) ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี
 • หลักสูตรระดับอนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma) ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี
 • หลักสูตรปริญญาโท (Master’s Degrees) ระยะเวลา 1-2 ปี
 

4.3 สถาบันฝึกอบรมเอกชน (Private Training Establishments)
นิวซีแลนด์มีสถาบันฝึกอบรมเอกชนมากกว่า 700 แห่ง ที่ช่วยเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรมเฉพาะทางต่างๆ เช่น ธุรกิจและเทคโนโลยี อาหารและงานบริการ การท่องเที่ยว การบินพาณิชย์ แอนิเมชั่นและการออกแบบเกม การเรียนในสถาบันห้องเรียนจะมีขนาดเล็กช่วยให้นักเรียนเข้าถึงครูผู้สอนและพันธมิตรในอุตสาหกรรมได้มากขึ้น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 2-48 สัปดาห์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate) ระยะเวลา 6 เดือน - 2 ปี
 • หลักสูตรระดับอนุปริญญาตรี (Diploma) ระยะเวลา 1-2 ปี
 • หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degrees) ระยะเวลา 3-4 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma) ระยะเวลา 1-2 ปี
 • หลักสูตรระดับอนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma) ระยะเวลา 1 ปี
 • หลักสูตรปริญญาโท (Master’s Degrees) ระยะเวลา 1-2 ปี
 
ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

บริการของ Hearts & Minds

อ่านต่อ

Living in Australia

อ่านต่อ

การใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept