ABOUT - Hearts & Minds International Education

ABOUT - OUR HISTORY

OUR HISTORY

Hearts & Minds International Education Co., Ltd มีประวัติอันยาวนานในวงการธุรกิจการศึกษา แต่เดิมก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ Hearts & Minds International Student Services ในปีพ.ศ. 2542 ที่เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ โดยคุณพุทธิพร ทอมสัน ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง Education Manager, NZ Education Centre ณ สถานฑูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (2539-2541) ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 Hearts & Minds Education Co., Ltd ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ ตลอดจนปีพ.ศ. 2557 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น Hearts & Minds International Education Co., Ltd. เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอังกฤษ อีกทั้งยังช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการผู้ให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อทั้ง 3 ประเทศดังกล่าว

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ