COURSE - Hearts & Minds International Education

COURSE - English Language

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS)

 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ หรือที่เรียกว่า ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Student) เป็นหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติได้พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชิวิตประจำวัน เพื่อศึกษาต่อหรือใช้ในการทำงาน

 

สถาบันสอนภาษา

นักเรียนนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษารวมทั้งเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน สถาบันสอนภาษาในออสเตรเลียมี 3 ประเภทหลักๆ คือ

  1. สถาบันภาษาของเอกชน: เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ต้องการเจอะเจอและ แลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนต่างชาติ โดยโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ขนาดของจำนวนนักเรียนต่อ 1 ห้องประมาณ 12-15คน ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีโอกาสฝึกทักษะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โรงเรียนใช้หลักสูตรทันสมัย บุคลากรมีคุณภาพและห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สถาบันภาษาของเอกชนจะมีค่าเรียนค่อนข้างถูก เมื่อเทียบกับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย และสถาบันภาษาของสถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรม และวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ

 

  1. สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย: ค่าเรียนจะค่อนข้างสูง เน้นการรองรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆ มี ข้อดีคือ นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสวัสดิการต่างๆของสถาบันได้ เช่น ห้องสมุด หรือ ศูนย์กีฬา เป็นต้น

 

  1. สถาบันภาษาของสถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (TAFE) และวิทยาลัยเอกชน: เน้นการรองรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อสายอาชีพในสถาบันTAFE และวิทยาลัยเอกชนนั้นๆ โดยนักเรียนสามารถเรียนต่อในหลักสูตรสายอาชีพในระดับ Certificate, Diploma หรือ Bachelor ที่สถาบันได้

รายชื่อสถาบันสอนภาษาในออสเตรเลีย