COURSE - Hearts & Minds International Education

COURSE - English Language

English Language

หลักสูตรภาษาอังกฤษมีให้เลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความต้องการของนักเรียน หลักสูตรมีตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ไปจนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (Specific Courses) หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการโดยเฉพาะ (Academic Purposes) ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนได้ตามอายุ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และความสนใจและเป้าหมายของตัวเอง

สถาบันสอนภาษาในประเทศอังกฤษมี 3 ประเภทหลักๆ คือ

  1. สถาบันภาษาเอกชน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ต้องการเจอะเจอและแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนต่างชาติโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ขนาดของจำนวนนักเรียนต่อ 1 ห้องจะอยู่ที่ประมาณ 12-15 ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีโอกาสฝึกทักษะได้อย่างเต็ม
  2. สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย มีทั้งหลักสูตรสำหรับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และหลักสูตรที่รองรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ข้อดีคือ นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสวัสดิการต่างๆของสถาบันได้ เช่น ห้องสมุด หรือ ศูนย์กีฬา เป็นต้น
  3. สถาบันภาษาของวิทยาลัยประเภท Further Education Colleges ส่วนใหญ่จะเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ทั้งหลักสูตรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และหลักสูตร English Plus ที่นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ และนักเรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจที่ทางวิทยาลัยเปิดสอนในช่วงบ่ายได้ด้วย เช่น Business, Art & Design, Travel & Tourism หรือ Film Studies เป็นต้น

รายชื่อสถาบันสอนภาษาในสหราชอาณาจักร